Proiecte și hotărâri ale Consiliului Local – 2022

Ianuarie 2022

HOTĂRÂREA NR 1  Din  25.01.2022 privind aprobarea  rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar  în UAT oraș Jibou  pentru anul școlar 2022-2023

HOTARAREA NR 2 din 25.01.2022 privind utilizarea excedentului din anii precedenți

HOTARAREA NR 3 din  25.01.2022 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul bugetului local

HOTARAREA NR 4 din 25.01.2022 privind  stabilirea locatiei centrului fix de colectare  si incheierea unui contract de prestari servicii  pentru activitatea de preluare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

HOTARAREA NR 5 din 25.01.2022 privind incheierea unui protocol de colaborare cu un operator specializat si autorizat in gestionarea cainilor fara stapan

HOTARAREA NR 6 din 25.01.2022 privind aprobarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ si pasiv si casarea unor bunuri la Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

HOTĂRÂREA nr.7 Din 25.01 2022 privind aprobarea modificarii Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou

HOTARAREA  nr.8 Din 25.01. 2022 Privind  aprobarea achiziţionării de servicii de asistenta,  consultanţă juridică şi de reprezentare in instanta  a unităţii administrativ teritoriale oras Jibou si a autoritatilor  publice locale

HOTĂRÂREA nr.9 Din 25.01.2022 privind inițierea demersurilor de elaborare a documentației de urbanism-Plan Urbanistic Zonal(PUZ) și Regulament local aferent acestuia, pentru modificarea unei zone funcționale situate în orașul Jibou , str. Somesului, din zona pentru locuintă LL ,în zona cu funcțiuni mixte (FM), locuire, instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general, activități productive mici nepoluante – FM-Somesului

HOTĂRÂREA nr.10 Din 25.01.2022 privind “Atestarea apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a unor părti (încăperi) ,din imobilul situat pe str.Libertății nr.7,oras Jibou în suprafață de 51,21 mp

HOTĂRÂREA nr . 11 Din 25.01. 2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  februarie  2022

HOTĂRÂREA NR. 12 Din 25.01.2022 privind aprobarea sustenabilitatii proiectului “Extindere retea de canalizare pe strazile Lăutarilor și Cărămidarilor in Orașul Jibou, Județul Sălaj”

HOTĂRÂREA NR. 13 Din 25.01.2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare in perioada 2017-2023) și a cofinanțării proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judelele Clui și Sălaj, îtn perioada 2014-2020” in urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor in cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014- 2020 aprobati prin Hotărârea de Guvern nr.379/2020

HOTĂRÂREA nr. 14 Din 25.01.2022 privind inițierea demersurilor de elaborare a documentației de urbanism-Plan Urbanistic Zonal(PUZ) și Regulament local aferent acestuia, pentru extinderea Parcului Industrial Jibou

Februarie 2022

HOTĂRÂREA nr. 15 Din 09.02.2022 privind  aprobarea  bugetului de functionare al UAT oraș Jibou, aprobarea   bugetului de dezvoltare si  aprobarea  bugetului pentru activitatile autofinantate al UAT oras Jibou  pentru anul  2022

HOTĂRÂREA nr. 16 Din 09.02.2022 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Parc Industrial SRL pe anul 2022

HOTĂRÂREA nr. 17 Din 09.02.2022 Privind aprobarea listei de investiții pe anul 2022

HOTĂRÂREA NR. 18 Din 09.02.2022 Privind  modificarea HCL nr.176/2021 privind aprobarea cererii de finantare pentru investitia ” Extindere retea de canalizare in satele apartinatoare Orasului Jibou: Cuceu, Rona, Husia si Var”cu noua denumire   a H.C. L. Privind aprobarea Cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii ” Extindere retea de canalizare in satele apartinatoare Orasului Jibou: Cuceu, Rona, Husia si Var”

HOTĂRÂREA NR. 19 Din 09.02.2022 Privind  modificarea HCL nr.161/2021 Privind aprobarea cererii de finantare pentru investitia Reabilitarea si modernizarea strazilor Libertatii si Spitalului din Jibou, judetul Salaj cu noua denumire   a H.C. L. Privind aprobarea Cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii Reabilitarea si modernizarea strazilor Libertatii si Spitalului din Jibou, judetul Salaj

HOTĂRÂREA NR. 20 Din 09.02.2022 Privind    modificarea HCL nr.159/2021 Privind aprobarea cererii de finantare pentru investitia MODERNIZAREA STRUCTURII RUTIERE IN ORASUL JIBOU cu noua denumire   a H.C. L. Privind aprobarea Cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii MODERNIZAREA STRUCTURII RUTIERE IN ORASUL JIBOU”

HOTĂRÂREA  nr. 21 Din  22.02.2022 privind alocare sumei de 6000 lei în vederea tipăririi lucrării monografice „Jibou-Arc peste timp”

HOTĂRÂREA NR. 22 Din 22.02.2022 privind însușirea și aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele de teren-imobil aparţinând domeniului public al oraşului Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 23 Din  22.02.2022 privind aprobarea  programului anual și al  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2022

HOTĂRÂREA nr. 24 Din 22.02.2022 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in calitate de membri  in comisia de evaluare a probei de interviu organizată Liceul Tehnologic Octavian Goga

HOTĂRÂREA  nr. 25 Din  22.02.2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  martie 2022

HOTĂRÂREA  nr. 26 Din  22.02.2022 privind aprobarea schimbării titularilor Contractelor de închiriere pentru suprafete cu destinatia de locuințe nr. 7031/03.06.2015  și 7034/03.06.2015

HOTĂRÂREA nr. 27 Din 22.02.2022 Privind rectificarea bugetului pe trim I anul 2022 

HOTĂRÂREA NR. 28 Din 22.02.2022 privind actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici pentru investitia REABILITARE POD PESTE PARAUL CIONCAS

Martie 2022

HOTĂRÂREA NR. 29 Din 09.03.2022 privind actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici aprobati prin HCL 157/08,10,2021, pentru investitia DEZVOLTAREA RETELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN SATELE APARTINATOARE ORASULUI JIBOU:RONA, HUSIA, CUCEU, JUD. SALAJ.

HOTĂRÂREA NR. 30 Din 09.03.2022 privind Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru  investitia DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU:RONA, HUSIA, CUCEU, JUD. SĂLAJ

HOTĂRÂREA  nr. 31 Din  29.03.2022 Privind  aprobarea contului de executie bugetară  încheiat la 31 decembrie 2021 al UAT Oraș Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 32 Din  29.03.2022 privind virarea de credite bugetare

HOTĂRÂREA nr. 33 Din 29.03.2022 privind acordarea burselor scolare pe anul 2022

HOTĂRÂREA  nr. 34 Din  29.03.2022 Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere spațiu pentru SC PARC INDUSTRIAL SRL cu destinația de birou în suprafață de 6 mp situat în incinta Primăriei orașului Jibou

HOTĂRÂREA nr. 35 Din 29.03.2022 Privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Parc Industrial SRL la 31.12. 2021

HOTĂRÂREA  nr. 36 Din  29.03.2022 Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.2140/2014 pentru spatiul comercial din satul Rona

HOTĂRÂREA nr. 37 Din 29.03.2022 privind finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ teritoriale Jibou, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă C.I.S.

HOTĂRÂREA NR. 38 Din   29.03.2022 privind aprobarea proiectului multianual si a regulamentului de înscriere si participare a elevilor Liceelor din orasul Jibou și alocarea de sume necesare  pentru desfasurarea activitatilor organizate in cadrul proiectului “ Viceprimar pentru o zi !”

HOTĂRÂREA Nr.39 29.03.2022 Privind  însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a oraşului Jibou, județul Sălaj

HOTĂRÂREA nr. 40 din  29.03.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisie de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Orașului Jibou

HOTĂRÂREA nr. 41 Din 29.03.2022 privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv și casarea unor bunuri

HOTĂRÂREA nr. 42 Din 29.03.2022 privind “Atestarea apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a terenului inscris in CF 54615 Jibou in suprafata de 3310 mp”

HOTĂRÂREA  nr. 43 Din  29.03.2022 privind  predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Construire creșa mica în orașul Jibou, jud. Sălaj

HOTĂRÂREA NR. 44 Din 29.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spații de joacă și petrecerea timpului liber în Orașul Jibou, judetul Sălaj”

HOTĂRÂREA  nr. 45 Din  29.03.2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  mai 2022

HOTĂRÂREA  nr. 46 Din  29.03.2023 Privind  aprobarea contului de execuție  bugetara  incheiat la 31 Decembrie 2021 la Spitalul Orășenesc Jibou dr.Traian Herta

HOTĂRÂREA nr. 47 Din 29.03.2022 Privind rectificarea bugetului pe anul 2022 la Spitalul orasenesc Jibou Dr. Traian Herța

Aprilie 2022

HOTĂRÂREA  nr .48 Din  08.04.2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședinței de îndată a Consiliului local din data de 08.04.2022

HOTĂRÂREA  nr. 49 Din  08.04.2022 privind aprobarea diminuării suprafeței de teren transmisă Agenției Naționale pentru Locuințe prin HCL nr. 60/20.04.2021

HOTĂRÂREA NR. 50 Din  08.04.2022 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținand domeniului privat al Orașului Jibou înscris în CF 54020, Cad.54020

HOTĂRÂREA  nr. 51 Din  08.04.2022 privind  trecerea unui bun (teren)  din domeniul privat al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou in domeniul public al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Orasului Jibou

HOTĂRÂREA NR. 52 Din 19.04.2022 Privind propunerea de atribuirea prin ordinul prefectului a  suprafetei de 923985 mp (92,3985 ha) teren inscris in CF 1710 Jibou , situat in extravilanul – intravilanul satului Cuceu, orasului Jibou

HOTĂRÂREA nr. 53 Din 19.04.2022 Privind încetarea mandatului de consilier Iocal al domnului Ciure Gioni Doru prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta

HOTĂRÂREA NR. 54 Din 19.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: ”Construire bloc de locuințe de serviciu pentru specialști S+P+4E”

HOTĂRÂREA NR. 55 Din 19.04.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului ”Construire bloc de locuințe de serviciu pentru specialiști S+P+4E”

HOTĂRÂREA NR. 56 Din 19.04.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: ”REABILITATE POD PESTE PARAUL CIONCAS”

HOTĂRÂREA  nr. 57 Din  27.04.2022 Privind  aprobarea contului de executie bugetară  încheiat la 31 martie 2022 al UAT Oraș Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 58 Din  27.04.2022 Privind  aprobarea  contului de executie bugetara  incheiat la 31 Martie 2022 la Spitalul Orășenesc Jibou                         

HOTĂRÂREA nr. 59 Din  27.04.2022 privind acordarea unor premii elevilor cu rezultate foarte bune la olimpiadele școlare și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, precum și alte premii pentru anul școlar 2021-2022

HOTĂRÂREA nr. 60 Din 27.04.2022 Privind alocarea  unei sume pentru desfasurarea activitatilor  dedicate zilei internaționale a copilului 1 IUNIE

HOTĂRÂREA nr. 61 Din 27.04.2022 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR) pentru orașul Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 62 Din  27.04.2022 privind încheierea unui acord de parteneriat  

HOTĂRÂREA NR. 63 Din 27.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare si modernizare Piata Agroalimentara din orasul Jibou, Judetul Salaj”

HOTĂRÂREA NR.64 Din 27.04.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spații de joacă și petrecerea timpului liber în Orașul Jibou, judetul Sălaj”aprobat prin HCL 44/29.03.2022

HOTĂRÂREA  nr. 65 Din  27.04.2022 privind modificarea nivelului valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, amenzilor, prin indexarea cu rata inflatiei in procent de 5.1 %, incepand cu anul fiscal 2023

HOTĂRÂREA  nr. 66 Din  27.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al UAT ORAȘ JIBOU

HOTĂRÂREA  nr. 67 Din  27.04.2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  mai 2022

HOTĂRÂREA  nr. 68 Din  27.04.2022 privind modificarea contractul de închiriere nr.1679/29.03.2013 (închiriere 6 stâlpi în vederea amplasării cablurilor de telecomunicații) prelungit prin actul adițional nr. 4604/03.04.2018

Mai 2022

HOTĂRÂREA nr. 69 Din 24.05.2022 Privind modificarea componenței Comisie de specialitate nr.1 a Consiliului local al orasului Jibou-Comisia pentru dezvoltare economică și socială, agricultură , amenajarea teritoriului și urbanism

HOTĂRÂREA NR. 70 Din 24.05.2022 Privind  acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza orașului Jibou

HOTĂRÂREA nr. 71 Din 24.05.2022 Privind rectificarea bugetului pe trim II anul 2022

HOTĂRÂREA nr. 72 Din 24.05.2022 Privind achitarea unor cheltuieli de judecată

HOTĂRÂREA  nr. 73 Din  24.05.2022 privind aprobarea preluării de către Sport Club Orășenesc Jibou a dreptului de participare în Campionatul Național de fotbal sezon 2022/2023 în Liga a IV-a de la Asociația Club Sportiv Rapid Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 74 Din  25.05.2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  iunie 2022

Iunie 2022

HOTĂRÂREA NR. 75 Din 09.06.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: ”Reparații străzi Cuceu”

HOTĂRÂREA NR. 76 Din 09.06.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: ”Reparații șanțuri Rona V”

HOTĂRÂREA NR. 77 Din 09.06.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: ”Reparații șanțuri DC 18A Husia„

HOTĂRÂREA nr. 78 Din 09.06.2022 Privind rectificarea bugetului pe trim II anul 2022

HOTĂRÂREA NR. 79 Din 09.06.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru Proiectul ”Reabilitarea și modernizarea stăzilor Nuferilor și Stadionului din Jibou, județul Sălaj„

HOTĂRÂREA NR. 80 Din 09.06.2022 Privind completarea HCL nr.35/2019  prin care a fost modificat Art.1 din HCL nr.60/2018 pentru    aprobarea  solicitării de  trecere a unor terenuri  situate în orașul Jibou din domeniul public  al Statului Român, concesionate Companiei Naționale de Căi ferate  CFR  SA  în domeniul public  de interes local   și administrarea Consiliului local Jibou

HOTĂRÂREA NR. 81 Din 09.06.2022 privind completarea HCL nr.152/2019 prin care a fost modificata HCL nr.113/2019 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și administrarea  SPITALULUI CLINIC CF  CLUJ NAPOCA, în domeniul public al UAT ORAȘ JIBOU și administrarea Consiliul Local Jibou

HOTĂRÂREA nr. 82 Din 09.06.2022 privind inițierea demersurilor de elaborare a documentației de urbanism-Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – zona pasune Cuceu înscris in CF 55018 Jibou și Regulament local aferent acestuia

HOTĂRÂREA nr. 83 Din 09.06.2022 privind “Atestarea apartenentei la domeniul privat al UAT Oras Jibou a unor imobile – teren intravilan și extravilan

HOTĂRÂREA NR. 84 Din 09.06.2022 privind darea în folosință gratuită ,pe perioadă determinată,către Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj-Poliția orașului Jibou  a unui imobilului situat în  Parc Industrial nr. 7 oras Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 85 Din  09.06.2022 privind  modificarea HCL nr.43/29.03.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Construire creșa mica în orașul Jibou, jud. Sălaj

HOTĂRÂREA nr. 86 Din 09.06.2022 privind inițierea demersurilor de elaborare a documentației de urbanism-Plan Urbanistic Zonal (PUZ) –  Pentru reglementare zona de institutii si servicii in zona strazii Ronei

HOTĂRÂREA nr. 87 Din 28.06.2022 Privind rectifica ea bugetului de venituri proprii pe trim II anul 2022

HOTĂRÂREA nr. 88 Din 28.06.2022 Privind alocarea  de sume pentru premierea familiilor care împlinesc în acest an 50 ani căsătorie

HOTĂRÂREA NR. 89 Din  28.06.2022 Privind  alocarea unui sprijin financiar de la bugetul local al orasului Jibou prin acordarea de ajutoare în pachete cu produse alimentare pentru pensionari

HOTARAREA  nr. 90 Din 28.06.2022 Privind  transformarea unor posturi si aprobarea noului Stat de functii la Spitalul orășenesc Jibou dr.Traian Herta

HOTĂRÂREA  nr. 91 Din  28.06.2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  iulie 2022

Iulie 2022

HOTĂRÂREA nr. 92 Din 26.07.2022 Privind rectificarea bugetului  pe trim III anul 2022

HOTĂRÂREA  nr. 93 Din  26.07.2022 Privind  aprobarea contului de executie bugetară  încheiat la 30 iunie 2022 al UAT Oraș Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 94 Din  26.07.2022 aprobarea majorarii capitalului social al societatii SC Parc Industrial SRL

HOTĂRÂREA  nr. 95 Din  26.07.2022 Privind  aprobarea contului de execuție  bugetara  incheiat la 30 Iunie 2022 la Spitalul Orășenesc Jibou dr.Traian Herta

HOTĂRÂREA nr. 96 Din 26.07.2022 Privind alocarea de sume în cadrul proiectului The Embassy of the Plant Kingdom-Ambasadorii Regatului plantelor , proiect inițiat de Grădina Botanică din Talin și Ambasada României în Republica Estonia

HOTĂRÂREA  nr. 97 Din  26.07.2022 privind prelungirea contractului de închiriere a imobilului în suprafață de 42 mp situat în localitatea Jibou , str. Libertății nr.26 , pentru desfășurarea de servicii cu caracter medical-analize de laborator

HOTĂRÂREA nr. 98 Din 26.07.2022 Privind aprobarea suplimentării finanţării programelor sportive ale Asociația Club Sportiv Rapid Jibou 

HOTĂRÂREA nr. 99 Din 26.07.2022 Privind aprobarea constituirii CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV în scopul investigării nevoilor comunității în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, prevenirii violenței față de copii, școlarizarea copiilor, combaterea absenteismului și abandonului școlar, identificarea de soluții precum și soluționarea unor cazuri concrete.

HOTĂRÂREA  nr. 100 Din  26.07.2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  august 2022

HOTARAREA nr. 101 din  26.07.2022 privind utilizarea excedentului din anii precedenți la Spitalul Orășenesc Jibou Dr Traian Herța

HOTARAREA nr. 102 din  26.07.2022 privind aprobarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si functionare a Spitalului Orasenesc Jibou Dr. Traian Herta

August 2022

HOTĂRÂREA nr. 103 Din  08.08.2022 Privind acordarea unui sprijin  financiar  pentru desfășurarea Simpozionului  Internațional  de Arte vizuale ’’Arta în grădină”  editia a-XI-a

HOTĂRÂREA nr. 104 Din  08.08.2022 Privind aprobarea incheierii acordurilor de colaborare cu gestionarii fondurilor cinegetice, potrivit Ordinului nr.1570/2022 al Ministerului Mediului Apelor si Pădurilor

HOTĂRÂREA nr. 105 Din  08.08.2022 Privind alocare de sume pentru proiectul ”Sportul –terapie sociala”

HOTĂRÂREA nr. 106 Din  08.08.2022 Privind vanzare lemn de foc catre populatie si valorificarea unei cantitati de masa lemnoasa din padurea proprietatea UAT Oras Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 107 Din  29.08.2022 privind prelungirea contractului de închiriere a bunului imobil: teren în suprafață de 6,25 mp situat în localitatea Jibou , str.1 Mai

HOTĂRÂREA nr. 108 Din 29.08.2022 Privind aprobarea proiectului  “ One day for all!” și alocarea de sume necesare  pentru desfășurarea activităților organizate în cadrul proiectului “ One day for all!”

HOTĂRÂREA nr. 109 Din  29.08.2022 Privind  alocarea unor sume  necesare pentru desfasurarea  proiectului   O  zi fara masini /O zi pentru copiii cu dizabilitati

HOTĂRÂREA NR. 110 Din  29.08.2022 privind  privind trecerea unor bunuri de natura componentelor mijloacelor fixe din domeniul public în domeniul privat al unitătii administrativ teritoriale Jibou si aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea  valorificării a activelor corporale de natura componentelor mijloacelor fixe , după caz casarea acestora

HOTĂRÂREA nr. 111 Din  29.08.2022 Privind alocarea de sume pentru Festivalul International de Folclor ”Ecouri meseșene”

HOTĂRÂREA NR. 112 Din  29.08.2022 privind  însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil inscris in CF 51969 Jibou proprietatea orasului Jibou si atestarea la domeniul privat al Orasului Jibou a unei suprafete de 84 mp inscris in CF 55104

HOTĂRÂREA nr. 113 din  29.08.2022 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu gratuit, în favoarea SC Parc Industrial  SRL JIBOU asupra unui  teren in suprafata de 84 mp  situat în  Parcul Industrial Jibou,inscris in CF 55104 Jibou pentru construirea unei centrale centrale în cogenerare amplasată în Parcul Industrial

HOTĂRÂREA  nr. 114 Din  29.08.2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  septembrie 2022

Septembrie 2022

HOTĂRÂREA nr. 115 Din 02.09.2022 Privind rectificarea bugetului pe trim III anul 2022

HOTĂRÂREA NR. 116 Din 06.09.2022 privind aprobarea achizitionarii prin achizitie centralizata de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei(MDLPA) a statiilor de reincarcare pentru vehicule electrice prevazute in cadrul proiectului ”Construire bloc de locuințe de serviciu pentru specialiști S+P+4E”

HOTĂRÂREA nr. 117 Din 09.09.2022 Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie  

HOTĂRÂREA nr. 118 Din 09.09.2022 Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   (CEAC)

HOTĂRÂREA nr. 119 Din 09.09.2022 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in calitate de membri  in comisia de evaluare a probei de interviu organizate la Liceul  Tehnologic Octavian Goga Jibou

HOTĂRÂREA nr. 120 Din 19.09.2022 Privind rectificarea bugetului  pe trim III anul 2022

HOTĂRÂREA nr. 121 Din 22.09.2022 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, în domeniul public al Orașului Jibou şi administrarea Consiliului Local al Orașului Jibou

HOTARAREA  nr. 122 din  27.09.2022 privind  însușirea propunerilor de preluare în concesiune a unor  suprafețe  de teren din domeniul  privat al Orașului Jibou

HOTARAREA  nr. 123 Din 27.09.2022 Privind  majorarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea unor servicii de asistenta,  consultanţă juridică şi de reprezentare in instanta  a unităţii administrativ teritoriale oras Jibou si a autoritatilor  publice locale

HOTARAREA  nr. 124 Din 27.09.2022 Privind  modificarea Organigramei și Statului de functii al Spitalului orășenesc Jibou dr.Traian Herta

HOTĂRÂREA NR. 125 Din 27.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din cartierul Avram Iancu , Orasul Jibou” a cheltuielilor legate de proiect și descrierea sumara a investitiei realizate  prin proiect

HOTĂRÂREA NR. 126 Din 27.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din cartierul Garoafelor, Orasul Jibou” a cheltuielilor legate de proiect și descrierea sumara a investitiei realizate  prin proiect

HOTĂRÂREA NR. 127 Din 27.09.2022 privind exprimarea acordului in vederea extinderii străzii Viitorului aflată în administrarea UAT Oraș Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 128 Din  27.09.2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  octombrie 2022

HOTĂRÂREA nr. 129 Din 27.09.2022 Privind rectificarea bugetului  pe trim III anul 2022

Octombrie 2022

HOTĂRÂREA nr. 131 Din 05.10.2022 Privind rectificarea bugetului  pe trim III anul 2022

HOTĂRÂREA nr. 132 Din 05.10.2022 privind  cuprinderea la domeniul public  al orasului Jibou  si administrarea Consiliului local JIBOU a  monumentelor si statuilor situate pe teritoriul UAT oras Jibou

133

HOTĂRÂREA  nr. 134 Din  07.10.2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședinței de indata a Consiliului local din  data de 07 octombrie 2022

HOTĂRÂREA NR. 135 Din 07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ” Renovare energetica moderata a blocurilor Bl. I26, Bl. AI2, Bl. G1, Bl. G2 ,  Orasul Jibou”, a cheltuielilor legate de proiect și descrierea sumara a investitiei realizate  prin proiect

HOTĂRÂREA NR. 136 Din 07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ” Renovare energetica moderata a blocurilor BL. I16-I14-I12-I10, BL. G8-G6-I22-I20-I18,BL. G18-G16-G14-G12-G10, Orasul Jibou” a cheltuielilor legate de proiect și descrierea sumara a investitiei realizate  prin proiect

HOTĂRÂREA nr. 137 Din  18.10.2022 privind propunerea de completare a HCL nr. 130 / 25.08.2020 privind  aprobarea Regulamentului  de eliberare a Acordului administratorului drumului- privind lucrarile de racordare la retelele publice (de apa, canalizare, gaze, energie termica, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu) realizate   pe   proprietăți   apartinand   domeniului   public   al Orasului Jibou si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor,etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi

HOTĂRÂREA nr. 138 Din 18.10.2022 Privind rectificarea bugetului  pe trim IV anul 2022

HOTĂRÂREA NR. 139 Din 18.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului

HOTĂRÂREA nr. 140 Din 18.10.2022 privind “Atestare a apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a unui teren in suprafata de 11127 mp situat în Orasul Jibou, strada Stejarilor, Nr.173  si declararea acestuia bun de interes public local ”

HOTĂRÂREA NR. 141 Din  18.10.2022 privind  însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public  al orașului  Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 142 Din  25.10.2022 Privind  aprobarea contului de executie bugetară  încheiat la 30 septembrie 2022 al UAT Oraș Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 143 Din  25.10.2022 Privind  aprobarea contului de execuție  bugetara  incheiat la 30 septembrie 2022 la Spitalul Orășenesc Jibou dr.Traian Herta

HOTĂRÂREA nr. 144 Din 25.10.2022 Privind aprobarea finanţării programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ teritoriale Jibou, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă

HOTĂRÂREA  nr. 145 Din  25.10.2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  noiembrie 2022

HOTĂRÂREA nr. 146 Din 25.10.2022 privind “Atestarea apartenentei la domeniul privat al UAT Oras Jibou a unor imobile – teren intravilan și extravilan

HOTĂRÂREA  nr. 147 Din  25.10.2022 privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

Noiembrie 2022

HOTĂRÂREA NR. 148 Din 04.11.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: ”Construire centrala electrica fotovoltaica”

HOTĂRÂREA nr. 149 Din  11.11.2022 Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2022

HOTĂRÂREA nr. 150 Din  11.11.2022 Privind aprobarea maririi suprafetelor unor imobile cuprinse in Anexa la HCL nr.192/29.12.2017 privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Jibou

HOTĂRÂREA nr. 151 Din 11.11.2022 Privind aprobarea proiectului  “ Mandria de a fi roman !„ și alocarea de sume necesare  pentru desfășurarea activităților

HOTĂRÂREA nr. 152 Din 11.11.2022 Privind aprobarea proiectului  “ Salveaza-te la timp!” și alocarea de sume necesare  pentru desfășurarea activităților

HOTĂRÂREA NR. 153 Din  11.11. 2022 Privind  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilitați  cu ocazia sărbătorilor de iarnă

HOTĂRÂREA NR. 154 Din  17.11.2022 privind  însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil înscris in CF 55018 Jibou proprietatea ORAȘ JIBOU

HOTĂRÂREA NR. 155 Din 17.11.2022 Privind  alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorii zilei de 1 Decembrie

HOTĂRÂREA nr. 156 Din 22.11.2022 privind aprobarea trecerii unui teren in suprafata de 9227 mp, identificat in Cartea funciara nr. 55136 Jibou , nr.cad 55136 situat in str. Stejarilor nr. 173, din domeniul public al orasului Jibou  si administrarea Consiliului local Jibou in domeniul public al judetului Salaj si administrarea Consiliului Judetean Salaj

HOTĂRÂREA NR . 157 Din 22.11.2022 privind propunerea de schimbarea a destinației ap.1 Bl.A14 situat în orasul Jibou str.Garoafelor nr.11  din spatiu locativ în Birou  pentru Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor

HOTĂRÂREA NR. 158 Din 22.11.2022 privind darea in folosinta gratuita pe o perioada determinata catre Serviciul public comunitar local de evident a persoanelor Jibou, a unui imobil situate in str Groafelor , nr.11, bl.A 14, ap.1.

HOTĂRÂREA NR. 159 Din  22.11.2022 Privind alocarea unor sume si efectuarea platii cheltuielilor de judecată potrivit hotararilor judecatoresti definitive

HOTĂRÂREA NR. 160 Din 22.11.2022 Privind  actualizarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/resedință sau sediu/punct de lucru din orașul Jibou

HOTĂRÂREA NR. 161 Din 22.11.2022 Privind  completarea cu încă două zone de parcare publică cu plată a Anexei nr.2 la  Regulamentului de organizare și functionare a sistemului de parcare  cu plată din orasul Jibou aprobat prin  HCL nr.138/24.09.2019 cu modificarile si completările ulterioare

HOTĂRÂREA NR. 162 Din 22.11.2022 Privind  alocarea de fonduri pentru desfasurarea unui concert de colinde

HOTĂRÂREA NR. 163 Din 22.11.2022 Privind  alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou

HOTĂRÂREA nr. 164 Din 22.11.2022 privind aprobarea solicitirii trecerii unui imobil inscris in CF 55158 Jibou din domeniul public al Judetului Sălaj  și administrarea Consiliului Judelean Sălaj, in domeniul public al Orașului Jibou si administrarea Consiliului local al Orașului Jibou 

HOTĂRÂREA  nr. 165 Din  22.11.2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  decembrie 2022

HOTĂRÂREA NR. 166 Din 22.11.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: „ Imbunatatirea serviciilor medicale prin  construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populatiei din nord-estul Judetului Salaj”

HOTĂRÂREA nr. 167 Din 22.11.2022 Privind rectificarea bugetului  pe trim IV anul 2022

HOTĂRÂREA nr. 168 Din 25.11.2022 Privind rectificarea bugetului  pe trim IV anul 2022

HOTĂRÂREA nr. 169 Din 25.11.2022 Privind indreptarea erorii materiale strecurate in HCL nr.121/2022 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, în domeniul public al Orașului Jibou şi administrarea Consiliului Local al Orașului Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 170 Din  28.11.2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea sedintei de indata a Consiliului local din  28.11.2022

HOTĂRÂREA  nr. 171 Din  28.11.2022 privind  aprobarea documentatiei de urbanism : „ Plan Urbanistic Zonal (PUZ): Plan Urbanistic Zonal pentru reglemantare si extindere Parc Industrial Jibou „ , pe teren  – proprietate privata , in suprafata de 3.78 Ha  situat in intravilanul Orasului Jibou , in partea sudica a Orasului (Zona Parc Industrial)

HOTĂRÂREA  nr. 172 Din  28.11.2022 privind  aprobarea documentatiei de urbanism : PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REGLEMENTARE ZONĂ CU FUNCȚIUNI MIXTE, ECHIPARE EDILITARĂ ȘI REGLEMENTARE ACCESE ÎN ZONA STRĂZII SOMEȘULUI”, pe teren – proprietate privată (formată din mai multe proprietăți private), în suprafaţă de  8,3Ha şi este situat în intravilanul orașului Jibou, în partea de nord-estică a oraşului (zona Străzii Someșului).

HOTĂRÂREA NR. 173 Din 28.11.2022 privind aprobarea proiectului “Dotarea ambulatorului de specialitate al Spitalului Orasenesc Jibou” si a cheltuielilor legate de proiect

Decembrie 2022

HOTĂRÂREA NR. 174 Din 12.12.2022 privind aprobarea completarii anexei nr 2 la  HCL 135/2022 privind aprobarea proiectului  “Renovare energetica moderata a blocurilor I26,BL.AI2,BL.G1,BL.G2 , Orasul Jibou”

HOTĂRÂREA NR. 175 Din 12.12.2022 privind aprobarea completarii anexei nr 2 la  HCL 136/2022 privind aprobarea proiectului ”Renovare energetica moderata a blocurilor BL. I16-I14-I12-I10, BL. G8-G6-I22-I18,BL. G18-G16-G14-G12-G10, Orasul Jibou”

HOTĂRÂREA NR. 176 Din 16.12.2022 privind aprobarea  modificarii anexei la  HCL 174/2022 pentru completarea  HCL 135/2022 privind aprobarea proiectului  “Renovare energetica moderata a blocurilor I26,BL.AI2,BL.G1,BL.G2 , Orasul Jibou”,

HOTĂRÂREA NR. 177 Din 16.12.2022 Privind  alocarea sumei de 5000 lei pentru acordarea unor pachete pensionarilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă

HOTĂRÂREA nr. 178 Din  20.12.2022 Privind indreptarea erorii materiale strecurate in HCL nr.146/25. 10 2022 privind atestarea apartenentei  la domeniul privat  al UAT oras Jibou  a unor imobile -teren intravilan si extravilan

HOTĂRÂREA nr. 179 Din  20.12.2022 Privind indreptarea erorii materiale prin schimbarea destinatiei  unei zone  cuprinse in Planul Urbanistic  al orasului Jibou  din SP -Parcuri ,Gradini Publice , Scuaruri  si fasii plantate (Publice )  in LC Zona de locuinte individuale   mici (max P+1  sau D+P +M ) dispuse pe aliniament   cu regim  de construire discontinuu

HOTĂRÂREA nr. 180 Din 20.12.2022 Privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

HOTĂRÂREA  nr. 181 Din  20.12.2022 Privind prelungirea contractului de închiriere nr.12164/2010, pe o perioadă de 1 (un) an, având ca obiect locuinta  situată  în orașul Jibou, str.Ronei nr.23

HOTĂRÂREA nr. 182 Din 20.12.2022 Privind aprobarea programului de măsuri pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare în anul 2023

HOTĂRÂREA nr. 183 Din 20.12.2022 Privind aprobarea Planului de măsuri privind gospodărirea localităților  pe anul 2023

HOTĂRÂREA nr. 184 Din 20.12.2022 Privind aprobarea Planului de acțiuni de interes  local pe anul 2023

HOTĂRÂREA nr. 185 Din 20.12.2022 privind aprobarea Planului de investitii pentru anul 2023, pentru dezvoltarea si modernizarea Serviciului de Salubrizare –componenta Colectare –Transport avand ca sursa de finantare redeventa aferenta Contractului de delegare  prin concesionare a gestiunii activitatilor de salubrizare a judetului Salaj nr 479/2016 constand în achizitionarea si montarea camerelor de luat vederi în zonele vulnerabile(depozitari necontrolate)

HOTĂRÂREA nr. 186 Din 20.12.2022 Privind actualizarea Regulamentului privind functionarea Pietei Agroalimentare

HOTĂRÂREA nr. 187 Din 20.12.2022 Privind actualizarea HCL 114/28.07.2020 privind aprobarea taxelor pentru utilizare temporara a locurilor publice din Piața agroalimentară

HOTĂRÂREA nr. 188 Din 20.12.2022 Privind rectificarea bugetului de venituri proprii al Gradinitei cu Program Prelungit Prichindel

HOTĂRÂREA  nr. 189 Din  20.12.2022 privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar la Sport Club orasenesc Jibou 

HOTĂRÂREA NR.190 Din 20.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: „ Reabilitare si reorganizare functionala sediul Primariei si reamenajare piata Unirii”

HOTĂRÂREA  nr.191 Din  20.12.2022 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Sport Club Orășenesc Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 192 Din 20.12.2022  privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Poliția locală a Orașului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodărie comunală, Serviciul Salubrizare Jibou, Sport Club Orășenesc Jibou

HOTĂRÂREA nr. 193 Din 20.12.2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  ianuarie  2023

HOTĂRÂREA nr. 194 Din 20.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL –P TA 1DECEMBRIE  1918  SAT  VAR  ORASUL JIBOU

HOTĂRÂREA nr. 195 Din 20.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL – SAT CUCEU  ORASUL JIBOU

HOTĂRÂREA NR. 196 Din 20.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: ” Amenajare zonă de promenadă pe Valea Apa Sărată”

HOTĂRÂREA nr. 197 Din 20.12 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORASUL JIBOU

HOTĂRÂREA nr. 198 Din 20.12.2022 privind “Atestarea apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a unui drum de exploatatie agricola  in suprafata de 1295 mp situat în Orasul Jibou, prelungire strada  Viitorului    si declararea acestuia bun de interes public local ”

HOTARAREA  nr. 199 din 20.12.2022 privind aprobarea coridorului de expropriere  si  a declanșării procedurii de expropriere   a unor  terenuri pentru realizarea  lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „ Imbunatatirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului local Jibou cu deservirea populatiei din nord estul judetului Salaj ”

HOTĂRÂREA nr. 200 Din 20.12.2022 Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară încheiat la 20 decembrie 2022 la Uat oras Jibou

HOTĂRÂREA nr. 201 Din 20.12.2022 Privind aprobarea contului de execuție  bugetară încheiat la 20 decembrie 2022  la Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

HOTĂRÂREA nr. 202 Din 20.12.2022 privind “Atestare a apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a unui curs de apa „ Paraul Paval” cuprins intre Cimitirul de pe strada Eroilor si Valea Apa sarata si declararea acestuia bun de interes public local ”

HOTĂRÂREA nr. 203 Din 22.12.2022 Privind rectificarea bugetului  pe trim IV anul 2022

HOTĂRÂREA nr. 204 Din 22.12.2022 privind  Atestarea apartenentei la domeniul privat al UAT Oras Jibou a unui imobil – teren intravilan cu Capela str Horea nr 19