PH 53 din 29.05.2018

nr. 53 din 29.05.2018
HOTĂRÂREA nr. 53 Din 29. Mai 2018 privind majorarea cu 500 % a impozitelor /taxelor locale pe clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul localităților
ROMÂNIAJUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞ JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 53

Din 29. Mai 2018

privind majorarea cu 500 % a impozitelor /taxelor locale  pe clădirile și terenurile  neîngrijite  situate în intravilanul localităților

      Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

  •  raportul nr .6819 din 25.05.2018   privind majorarea cu 500 % a impozitelor /taxelor pe clădirile și terenuri neîngrijite  situate în intravilanul localităților;
  • Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local
  • Expunerea de motive a domnului primar înregistrată la nr .6716/23.05.2018;
  •  În conformitate cu prevederile  Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobate cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002  art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;
  • Expunerea de motive a domnului primar ;
  • În conformitate cu prevederile art. 489 alin 5,6,7,8 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,art 168/HG nr 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice  de aplicare a Legii nr. 227/2015  privind Codul Fiscal  cu modificările și completările ulterioare;
  • HCL nr.183/19.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

Văzând prevederile art.36 alin (2) lit b,  din Legea nr.215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art.45 alin (1 ,2) din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

   Art.1 Se aprobă  majorarea cu 500 % a impozitelor /taxelor locale  pe clădirile și terenurile  neîngrijite  situate în intravilanul localităților, începând cu data de 01.07.2018, potrivit  anexei

Art.2 Se aprobă întocmirea unui regulament propriu privind  modalitatea de aplicare a prezentei .

Art.3  Prezenta se duce  la îndeplinire de către domnul primar și Serviciul Contabilitate, Impozite și taxe locale, întocmind un regulament.

Art.4 Prezenta se comunică cu

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Serviciul Contabilitate, Impozite si taxe locale

-Dosar de ședință /dosar hotărâri

-Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice

          Președinte de ședință                                                   Contrasemnează

                     Rus Dan                                                                Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria

ANEXA  la HCL nr. 53/29.05.2018

Privind majorarea cu 500 % a impozitelor /taxelor mlocale  pe cladirile si terenurile  neingrijite  situate in intravilanul localitatilor

a) în cazul clădirilor: stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, faţade nereparate/necurăţate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situaţii de asemenea natură;

b) în cazul terenurilor: stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubre, neefectuarea curăţeniei în curţi, neîntreţinerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situaţii de asemenea natură;

c) fac excepţie de la majorarea impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite proprietarii care deţin autorizaţie de construire/desfiinţare valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării/amenajării terenului şi au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la autoritatea publică locală începerea lucrărilor;

d) în vederea identificării clădirilor/terenurilor neîngrijite de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, se împuternicesc angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuţii în acest sens, să efectueze verificări pe raza unităţii administrativ-teritoriale şi să întocmească fişa de evaluare şi nota de constatare;

e) după identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijite/neîngrijit, prin grija compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, proprietarul va fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea clădirii/terenului, după caz, să efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire necesare până la sfârşitul anului respectiv şi să menţină în continuare clădirea/terenul în stare de întreţinere/îngrijire;

f) dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somaţiei, se încheie proces-verbal de conformitate. În cazul intervenţiilor pe monumente istorice, clădiri şi terenuri din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii;

g) dacă, după expirarea termenului acordat, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreţinere/îngrijire necesare, persoanele prevăzute la lit. d) vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menţinerea clădirii/terenului în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite. În acest caz, la sesizarea compartimentului de specialitate, primarul unităţii administrativ-teritoriale va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv.

Hotărârea are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localităţii, respectiv elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale, precum şi datele de identificare ale contribuabilului. Organul fiscal local va opera majorarea în evidenţele fiscale, va emite şi va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii consiliului local;

h) în cazul în care proprietarul unei clădiri sau al unui teren neîngrijit înstrăinează imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia să efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire necesare, se reia procedura de la lit. d), pe numele noului proprietar;

i) majorarea impozitului pe clădiri/teren în cazul clădirii neîngrijite şi/sau al terenului neîngrijit nu înlocuieşte sancţiunile şi nici nu exonerează de răspundere în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor:

(i) Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobate cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002;

(ii) art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

(iii) oricăror altor reglementări în această materie.”

 

          Președinte de ședință                                                   Contrasemnează

                     Rus Dan                                                                Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria