HOTARAREA NR. 12 Din 29 ianuarie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCL

                                                HOTARAREA NR. 12

                                                Din 29 ianuarie 2016

            Privind  aprobarea reorganizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar in anul scolar 2016-2017 in UAT  Jibou.

            Consiliul Local al  oraşului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 29 ianuarie 2016;

            Având în vedere referatul de specialitate, solicitările instituţiilor de învăţământ preuniversitar din oraş, expunerea de motive a d.nei viceprimar, avizul conform al Inspectorautlui Scolar Judetean Salaj si avizul favorabil al comisiei nr. 2 a Consiliului Local;

            In conformitate cu prevederile:

            In baza prevederilor art. 36 (2) lit d,  (6) pct.1 din Legea nr. 215/2001, cu modificările ulterioare,

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aproba reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar in anul scolar 2016-2017 in UAT  Jibou pentru Liceul teoretic Ion Agarbiceanu, Liceul Tehnologic O.Goga, Scoala gimnaziala Lucian Blaga, Gradinita Prichindel, Clubul Copiilor, conform anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotarare

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PRESEIDNTE DE SEDINTA,

             Sarkozi Paul                                                    Contrasemneaza:

                                                                                    Secretar oras,

                                                                                    Opriş Maria