HOTĂRÂREA NR.162 Din 24.11. 2017

 ROMÂNIA

 JUDETUL  SĂLAJ

 ORAȘUL JIBOU

 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.162

Din 24.11. 2017

Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Somes S.A. Cluj

Consiliul Local  al Orasului Jibou întrunit în şedinţă la data de 24.11. 2017

Având în vedere:

Expunerea de motive nr 13.566 din 22. 11. 2017 la proiectul de hotărâre;

Rapoartele de specialitate  nr.13.563 din 22.11. 2017

Avizul favorabil al  comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

Prevederile  art. 3 si 8  din Legea 213/1998 privind bunurile proprietatea publică cu modificările si completările ulterioare;

Prevederile art. 11 alin 2 si ale art 36 alin 2 litera c si alin 6 litera a , pct 14,  art 36 alin 7 liera c, si art. 119,120,123 din  Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale  art 10 si art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17 , art. 18 alin 2 , articolele 21-24 si art 42 alin 1  din  Legea  nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

Avand in vedere prevederile Contractului   de delegare a gestiunii serviciului  de alimenatre cu apa si canalizare semnat intre Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Somes-Tisa, al carei membru este Orasul Jibou si Compania de Apa S.A ;

Avand in vedere prevederile art. 59 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 , privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 – Se aprobă  delegarea de  gestiune a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, reprezentând infrastructura de alimentare cu apă/canalizare, executate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu – „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj/Sălaj – Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare în zona Cluj-Sălaj”, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre

Art. 2 –Se  imputerniceste Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa, prin reprezentantul sau legal să semneze în numele  si pentru Orasul Jibou,  judetul Sălaj, actul aditional la Contractul  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă/canalizare, încheiat cu Compania de Apa Somes S.A., care va avea ca obiect bunurile  prevăzute în anexa 1, parte integrantă a acestei hotărâri.

Art. 3-  Durata concesiunii acestor bunuri  catre Compania de Apa Somes S.A este pe durata existentei Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă/canalizare, semnat între Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic  Somes-Tisa, al cărei membru este  Orașul  Jibou, judetul Sălaj și  Compania de Apă Somes S.A.

Art. 4- Cu  ducerea la îndeplinire a prezentei  hotarari se încredinteaza primarului Orasului Jibou, judetul Sălaj si Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa

Art. 5– Prezenta hotărâre se comunică cu :

-Institutia prefectului judetului Sălaj;

-Primarul  Orasului Jibou;

-Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa;

-Dosar de hotărâri sedinta.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            BUJOR IOAN                                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria

Adoptată în şedinţa din data de  24.11. 2017

Cu un număr de 15  voturi din numărul total de 17  consilieri în funcţie