HOTĂRÂREA nr. 92 Din 29.06.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 HOTĂRÂREA nr.92

Din  29.06.2021

privind acordarea unor premii elevilor cu rezultate foarte bune la olimpiadele școlare și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, precum și alte premii pentru anul școlar 2020-2021

Consiliul local Jibou  ;

Având în vedere:

– referatul de aprobare nr.8375/24.06.2021 al domnului primar;

-raportul de specialitate  nr. 8376/24.06.2021 al Serviciului Buget finanțe contabilitate, Impozite și taxe locale;

– Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1,2 a Consiliului local.

           -Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art.7 din Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin H.G. nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar;

– prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și   completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

                                                          HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Acordarea unor premii elevilor cu rezultate foarte bune la olimpiadele școlare și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, precum și alte premii pentru anul școlar 2020-2021.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orașului Jibou  și Serviciul Buget  finanțe contabilitate .

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

– Instituția Prefectului –județul Sălaj

– domnul Primar

– Instituțiile școlare din UAT oraș Jibou

– Serviciul Buget  finanțe contabilitate

– Dosar hotarari .publicitate mass-media

 PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ:

          ȘIGOVAN FLAVIU                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                       OPRIȘ MARIA