HOTARAREA nr. 29 Din 04.03. 2020

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                   HOTARAREA   nr. 29

                                    Din 04.03. 2020

Privind   atestarea  la domeniu public de interes local unui imobil (cladiri si teren ) Gradinita cu program prelungit Prichindel  inscris  provizoriu in cartrea  funciara   nr 53393 Jibou in vederea  inscrierii definitive  in cartea funciara a imobilului

          Consiliul local al orasului Jibou

Avand in vedere

 • Raportul de specialitate  nr 2608 /02.03. 2020    al Compartimentului investitii,managementul proiectelor si urbanism  privind   atestarea  la domeniu public de interes local unui imobil (cladiri si teren ) Gradinita cu program prelungit Prichindel  inscris  provizoriu in cartrea  funciara   nr 53393 Jibou in vederea  inscrierii definitive  in cartea funciara a imobilului.
 • Referatul de aprobare a domnului primar   ,  avizele  favorabile ale comisiiilor de specalitate 1 si 3 ale Consiliului local.
 • In temeiul prevederilor art 24 al  Legii nr 7/1996 privind cadastru si publicitatea imobiliara
 • In conformitate cu prevederile art 129 (2);it c , art 139 (1,3)din OUG nr 57/2019 Codul Administrativ
 • In temeiul prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

                              HOTARASTE

     Art 1.- Se aproba  atestarea  la domeniu public de interes local unui imobil (cladiri si teren ) Gradinita cu program prelungit Prichindel  inscris  provizoriu in cartrea  funciara   nr 53393 Jibou in vederea  inscrierii definitive  in cartea funciara a imobilului  ,potrivit documentatiei anexate parte integranta din prezenta .

      Art 2.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza  domnul Primar   si Compartimenul Urbanism .

       Art 3. Prezenta se comunica cu

 • Dl. Primar
 • Institutia Prefectului –judetul Salaj
 • Serv.Contabilitate 
 • Compartimentului investitii,managementul proiectelor sicomp., urbanism
 • Dosar hotarari/dosar de sedinta
 • Mass-media /Publicitate

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL

Indreies Ana –Claudia                                               Opris  Maria