HOTĂRÂREA NR. 125 din   23.10.2018

HOTĂRÂREA NR. 125

Din   23.10.2018

Privind dezvelirea  monumentului Grup Statuar dedicat celebrării Marii Uniri a României  și alocarea sumei de 11.000 lei sumă ce reprezintă cheltuieli  pentru organizarea evenimentului și plata serviciilor

Consiliul local al orașului JIBOU,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 12.749 din 10.10.2018 privind dezvelirea  monumentului Grup Statuar dedicat celebrării Marii Uniri a României  amplasat în  orașul JIBOU, piata Unirii și alocarea sumei de 11.000 lei sumă ce reprezintă cheltuieli  pentru organizarea evenimentului și plata serviciilor;

-Expunerea de motive nr. 12.750/10.10.2018   a domnului Primar ;

-Avizul favorabil al comisilor  de specialitate  ale Consiliului local;

-Având în vedere  art.41-44 din Legea nr.273 /2006 privind finanțele

publice locale cu modificăriile și completările ulterioare;

Potrivit  prevederilor art.36, alin.9 din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45,alin.(1) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă dezvelirea  monumentului Grup Statuar dedicat celebrării Marii Uniri a României  amplasat în orașul JIBOU Piața Unirii  și alocarea sumei de 11.000 lei suma ce reprezintă cheltuieli  pentru organizarea evenimentului și plata serviciilor.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinteaza Domnul Primar și compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice

Art.3 Prezenta se comunică cu:

Dl. Primar

Instituția Prefectului –județul Sălaj

Compartimentul management de proiecte ,investiții și achiziții publice

Dl. Ing. Pop Marcel consilier  compartimentul Protecție Civilă

Dosar de ședință /dosar hotărâri

Publicitate  Mass –media

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                   Opriș Maria