HOTĂRÂREA NR. 79 din 26 noiembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.79

                                                Din 26 noiembrie  2013

Privind alocarea unor fonduri pentru   recompensarea  copiilor (acordarea unor pachete cu dulciuri) participanti la Festivalul de Colinde „IN EXCELSIS DEO”,  organizat la Casa de cultura Jibou in zilele de 1-15 decembrie 2013.

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 26 noiembrie  2013,

            Având în vedere:

– expunerea de motive a d.lui primarului privind alocarea unor fonduri pentru acordarea unor pachete copiilor participanti la Festivalul de Colinde”In excelsius Deo” organizat la Casa de cultua in zilele de 14-15 decembrie 2013; solicitarea cu nr.27/30.10 2013 a Casei de cultura Jibou.

– referatul nr.5193/2013 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune, la cererea Casei de Cultura Jibou, alocarea sumei de   lei pentru

–    avizele nr.5624, 5625, 5626 din 25 noiembrie  2013    ale  comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                            Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei din bugetul local pentru  recompensarea copiilor (acordarea unor pachete cu dulciuri) participanti la Festivalul de Colinde „IN EXCELSIS DEO” organizat la Casa de cultura Jibou in zilele de 14-15 decembrie 2013.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                 Stejerean Liviu                                                                  SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria