HOTĂRÂREA nr.84 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.84

Din 28 iulie 2017

privind completarea HCL nr 133/2015 privind aprobarea Studiului  de fundamentare a  Deciziei  de concesionare  a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:  

   – Raportul  de specialitate nr 8398 din 18.07. 2017 privind completarea HCL nr 133/2015 de      arobarea Studiului  de fundamentare a  Deciziei  de concesionare  a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân cu  matricea preliminară de repartiție a riscurilor de proiect și matricea de repartiție a riscurilor  alocate

    – HCL nr 133/2015 privind aprobarea Studiului  de fundamentare a  Deciziei  de concesionare  a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân

     -Expunerea de motive nr 8399 din 18.07. 2017 a domnului Primar ing. Ghiurco Dan  

      -Potrivit prevederilor art. 36 alin 2) lit d, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

            În temeiul art. 36 alin 2 lit d și 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

Hotărăşte:

            Art.1  Se completează HCL nr 133/2015 privind aprobarea Studiului  de fundamentare a  Deciziei  de concesionare  a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân cu  matricea preliminara de repartiție a riscurilor de proiect și matricea de repartiție a riscurilor  alocate ,potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

            Art.2  Prezenta se comunică cu:

            -Dl. Primar

            -Instituția Prefectului județului  Sălaj

            -Serviciul contabilitate

            -Compartiment Disciplină în construcții,mediu

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria