HOTĂRÂREA NR.2 din 29.01.2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.2

Din 29.01.2019

Privind aprobarea  întocmirii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 2775/11.09.1997

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 834/23.01.2019  al secretarului orașului Jibou și Biroului urbanism;

-solicitarea nr. 14987/2018 a d-nei Mureșan Mariana –Lucia cu domiciliul în orașul Jibou, str. Avram Iancu, nr. 19,  Bl. G 8, et. 3, ap. 9, jud. Sălaj formulată în caliatate de moștenitoare a defunctului Mureșan Marcel Adrian, cf. Certificatului de moștenitor nr.300/2017 și a Certificatului de moștenitor suplimentar nr. 582/2017, ambele eliberate de SPN ”Crețoi David & Koteleș ”, de ase transfera contractul de concesiune teren proprietate publică pe care este amplasat un garaj;

– expunerea de  motive a domnului Primar și avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.1 și 3 a Consiliului local

Văzând dispozițiile  art.858-865 și art. 871-873 din Noul Cod civil privind dreptul la concesiune și ținând cont de  prevederile art. 970 din Noul cod civil privind moștenirea legală;

În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 potrivit căruia dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit ;

Potrivit prevederilor art.21, art, 36 alin(2) lit. c, art. 119, 120 alin.(1), art. 123, alin (1) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul   art. 45,  alin. (3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă întocmirea unui act adițional la contractul de concesiune nr.2775/11.09.1997 prin modificarea părților contractante după cum urmează:

  1. În loc de Consiliul local se va trece Orașul Jibou cu sediul în localitatea Jibou str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 16, telefon nr.0260/644713 0260/644558, fax 0260/641300 având cod de înregistrare fiscală 4494926 reprezentat prin dl Primar ing. Ghiurco Dan în calitate de concedent proprietar, pe de o parte și
  2. Mureșan Mariana-Lucia CNP 2610219311246, cu domiciliul în orașul Jibou, str. Avram Iancu, nr.19, bl. G8, et.3, ap.9, jud Sălaj, identificată prin CI seria SX nr439219 eliberată de SPCLEP Jibou la data de 14.02.2018 în calitate de concesionar.

           Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează doamna secretar.

           Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Dl. Primar

-d-na Mureșan Mariana Lucia, concesionar

-Biroului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Serviciul contabilitate

-Publicitate /dosar de ședință

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       Contrasemnează:

            ALMAȘ IOAN                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                     OPRIȘ MARIA