HOTĂRÂRE NR. 204

 DIN 08.12.2023

ROMÂNIA                                                                            

JUDEŢUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR. 204

 DIN 08.12.2023

privind aprobarea participării ORAȘULUI JIBOU la

„Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

„Reabilitare și reorganizare funcțională sediul Primăriei și reamenajare piața Unirii”

Consiliul local al  orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr.15914/07.12.2023;

-Raportul de specialitate nr.15915/07.12.2023, întocmit de Compartimentul Management de Proiect și Achizitii Publice;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Jibou;

-Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 – privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-Ordinul emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1962 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități;

-Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit.a) și lit. b), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit.e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea ORAȘULUI JIBOU la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Art.2 Se va asigura și susține din bugetul local contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile, precum și a cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Art.3 Se aprobă documentația tehnico–economică, faza Studiu de Fezabilitate, caracteristicile principale și indicatorii  tehnico–economici ai obiectivului de investiții cuprinși în anexa privind descrierea sumară a investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă necesitatea, oportunitatea și implementarea investiției „Reabilitare și reorganizare funcțională sediul Primăriei și reamenajare piața Unirii”. Investiția se justifică ca făcând parte din ”Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” având un impact pozitiv pentru îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.

Art.5 Se aprobă contractarea finanţării în cazul în care proiectul este selectat spre finanțare și se desemnează reprezentantul legal al ORAȘULUI JIBOU care este potrivit legii primarul acesteia dl. Dan GHIURCO, pentru a reprezenta solicitantul ORAȘUL JIBOU în relaţia cu Autoritatea – Administraţia Fondului pentru Mediu.

Art.6 ORAȘUL JIBOU se angajează să întocmească documentaţia de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și cerințelor din ghidul solicitantului.

Art.7 Se vor asigura din bugetul local sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării activităţilor proprii ale proiectului pentru implementarea în condiții optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora, care nu pot fi finanțate din bugetul de proiect și fără de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.8 Compartimentul Management de Proiect și Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.9 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Primarul orașului Jibou

-Compartimentul Management de Proiect și Achizitii Publice

-Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

            STANA IOANA ROMULUS                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                           TEGLAȘ  RODICA