HOTĂRÂREA nr.201

Din 21.11.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           

HOTĂRÂREA nr.201

Din 21.11.2023

Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2023

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 15241 / 21.11.2023 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare  nr. 15240 / 21.11.2023 al primarului orașului Jibou;

-Contractul nr.444/M/GES/13.07.2023 cu Administratia Fonfului pentru Mediu, ca urmare a derularii Programului privind casarea autovehiculelor uzate;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

Potrivit prevederilor art. 19 alin.2, art.49, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-OUG Nr. 90/2023 din 27 octombrie 2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim IV 2023, astfel:

VENITURI                                                                                                            136,80 miilei

430220 Alte subventii primite de la administratia centrala

  pentru finantarea unor activitati                                                                           136,80 miilei     

CHELTUIELI                                                                                                        136,80 miilei

Cap 74020501 Salubritate

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                            136,80 miilei

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orașului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică cu :

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul Orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate Impozite și taxe locale

-Trezoreria Jibou

-Dosar de ședință/Publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                     CADAR  ANAMARIA                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                                  TEGLAȘ RODICA