HOTĂRÂREA  nr.69

Din  28.03.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.69

Din  28.03.2023

privind aprobarea parteneriatului și alocarea de sume în cadrul proiectului

„PATRULA DE RECICLARE”    

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr.4076 din 28.03.2023 al Serviciului buget,finanțe contabilitate,impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare nr.4075 din  28.03.2023 al primarului orașului Jibou;

-Avizul comisiilor de specialitate  ale Consiliului local Jibou; 

-Proiectul de parteneriat educațional cu titlu „PATRULA DE RECICLARE” CU NR.414/27.03.2023 înregistrată la nivelul UAT Oraș Jibou cu nr. 4019/27.03.2023;

-Cererea Liceului Tehnologic Octavian Goga cu nr.417/28.03.2023, înregistrată la nivelul UAT oraș Jibou cu nr. 4066/28.03.2023;

Văzând  prevederile art.129, alin. (2), lit.d) și alin.(7), lit. i), alin(14) OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul articolului 139,alin.3 lit.e) și art. 196, alin. (1), lit. a), OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                            

HOTĂRĂȘTE :

Art.1Se aprobă parteneriatul educațional cu titlu „PATRULA DE RECILARE”, conform Anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei pentru acoperirea cheltuielilor în vederea desfășurării activităților prevăzute în proiectul anexat.

Art.3 Prezenta  se duce la îndeplinire de către primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

 Art.4 Prezenta se comunică cu:

          –  Instituţia Prefectului  Judeţul  Sălaj

         –  Primarul Orașului Jibou

          –  Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou                                                    

          –  Serviciul buget, finațe, contabilitate, impozite și taxe locale

         –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ

             BIG  VALENTIN                          SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                               TEGLAȘ  RODICA