HOTĂRÂREA nr.96

Din 26.07.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.96

Din 26.07.2022

Privind alocarea de sume în cadrul proiectului The Embassy of the Plant Kingdom-Ambasadorii Regatului plantelor , proiect inițiat de Grădina Botanică din Talin și Ambasada României în Republica Estonia

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul nr. 8706 din 18.07.2022 Comparimentului contabilitate privind alocarea de sume în cadrul proiectului The Embassy of the Plant Kingdom-Ambasadorii Regatului plantelor , proiect inițiat de Grădina Botanică din Talin și Ambasada României în Republica Estonia;

– Referatul de aprobare al domnului primar nr.8705/18.07.2022;   

– Cererea nr 266/27.06.2022 a Centrului de Cercetari Biologice Gradina Botanica „Vasile Fati” Jibou, inregistrata la nivelul UAT Jibou cu nr.8050/27.06.2022 ;

– Cererea nr. 24/26.05.2022 a Asociatiei Prietenii Gradinii Botanice inregistrata la nivelul UAT Jibou cu nr. 8197/01.07.2022;

Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;

În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  alocarea sumei de 8.000 lei Asociatiei Prietenii Gradinii Botanice pentru realizarea  proiectului The Embassy of the Plant Kingdom-Ambasadorii Regatului plantelor , proiect inițiat de Grădina Botanică din Talin și Ambasada României în Republica Estonia.

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul Contabilitate .

        Art.3  Prezenta se comunică cu:

    -Dl. Primar

    -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

          – Compartimentul Contabilitate

          -Dosar de ședință /dosar hotărâri

          – Asociatiei Prietenii Gradinii Botanice

          – Centrul de Cercetari Biologice Gradina Botanica „Vasile Fati” Jibou

          -Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:

          STANA  IOAN                                 SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA