HOTARAREA nr. 110 Din 30. 07. 2019

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                    HOTARAREA nr 110

                                     Din  30. 07. 2019               

Privind  darea in folosinta  cu titlu  gratuit catre Societatea de Distributie  a Energiei Electrice Transilvania  Nord SA  sucursala ZALAU  a dreptului de uz si servitute  pe intreaga durata de existenta a instalatiilor asupra unor suprafete  de 35 mp  teren apartinand  domeniului public al orasului Jibou

     Consiliul local al orasului Jibou

Avand in vedere

–  raportul de specialitate nr  8722/11.07.2019  al Biroului  urbanism

  -referatul de aprobare  nr 9256/24.07 2019  al domnului primar

 – adresa nr 8722/11.07.2019  a SDEE Transilvania Nord prin care se solicita obtinerea dreptului de  uz si servitute  asupra unor suprafete de 15 mp si 20 mp in vederea  amplasarii unor constructii care fac parte din proiectul  Modernizare LEA 20KV Pompe intre SS6350 si PT FBT reconstructie PTA Moara  si normalizare nivel de tensiune

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1si.3 ale Consiliului local

   Vazand  prevederile ;

–  art 12 (2,3,4 ) art 14 (3)  din legea nr 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale

     Potrivit prevederilor art 108 lit d ,art 129 (4)lit d e f  (5) lit a , art 349 lit a b,c,d,e,f,g,h,art 350 (2) art 351(2) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

    In temeiul  prevederile art 139 (1,3) art 196 (1)lit a  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

                                HOTARASTE

    Art 1 Se aproba darea in folosinta  cu titlu  gratuit catre Societatea de Distributie  a Energiei Electrice Transilvania  Nord SA  sucursala ZALAU  si a dreptului de uz si servitute  pe intreaga durata de existenta a instalatiilor ,asupra unei  suprafete  de 35 mp  teren apartinand  domeniului public al orasului Jibou astfel

– 15,0  mp teren PTAb Moara de pe  str. Ronei.

-20,0  mp Campului  la intersectia Strazii Stadionului cu str. Somesului .

  Art -2 Se aproba acordarea dreptului de ocupare provizorie  pe timpul executarii lucrarilor asupra unei suprafete  de 2640 proprietate publica   catre SDEE Transilvania Nord Sucursala Zalau

  Art 3 –Se instituie in sarcina SDEE Transilvania Nord Sucursala Zalau respectarea urmatoarelor  sarcini ;

– sa foloseaca  bunul potrivit destinatiei  in vederea careia a fost acordata folosinta gratuita

– sa permita accesul  autoritatilor  pentru efectuarea controlului asupra bunurilor

– sa nu modifice bunul ,in parte sau integralitatea sa 

-la incetarea folosintei gratuite sa restituie bunul in starea in care a fost primit.

In cazul nerespectarii prevederilor legale privind folosinta cu titlu gratuit  a bunului se va angaja raspunderea beneficiarului in conditiile legii.

  Art 4  Prezenta se duce la indeplinire de catre  domnul primar  si Biroul urbanism ,Serviciul Contabilitate

  Art 5-  Prezenta se comunica cu

 -Dl Primar

-Institutia Prefectului –Judetul Salaj

-dosar hotarari/dosar de sedinta

– Serviciul Buget ,Finante Contabilitate .

– Biroul urbanism .

– SDEE Transilvania Nord Sucursala Zalau .

-publicitate /mass media

 PRESEDINTE DE SEDINTA                      Contrasemneaza SECRETAR oras

  Muresan Augustin                                            Opris Maria