HOTĂRÂREA nr.118 Din 27.07.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.118

Din  27.07.2021

privind  transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a terenului, înscris în Cartea Funciara CF 54020, Cad. 54020 în suprafață de 3450 mp aflat în domeniul privat al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou spre Agenția Națională pentru Locuințe pentru construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii în Orașul Jibou, Str. Garoafelor, Nr.FN” și asigurarea unor resurse financiare

Consiliul local al al orașului Jibou;          

Având în vedere:

  – Referatul de aprobare nr.9354/23.07.2021 al domnului primar privind   transmiterea imobilului inscris in  cartea  funciara  nr 54020 cadastral 54020  din domeniul privat al orasul  Jibou si administrarea Consiliului local JIBOU cu titlu gratuitspre  Agentia Nationala pentru locuinte  pe durata executiei investitiei pentru construire de locuinte pentru tineri  destinate inchirierii

–  Raportul de specialitate nr.9535/23.07.2021 al Compartimentul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public și privat al orasului privind  transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a terenului, înscris în Cartea Funciara CF 54020, Cad. 54020 în suprafață de 3450 mp din domeniul privat al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou spre Agenția Națională pentru Locuințe pentru construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii în Orașul Jibou, Str. Garoafelor, Nr.FN”,

 Avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate 1,2,3 ale consiliului local;

În temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d ,art 139 (3)lit g, art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a terenului, înscris în Cartea Funciara CF 54020, Cad. 54020 în suprafață de 3450 mp din domeniul privat al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou spre Agenția Națională pentru Locuințe pentru construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii în Orașul Jibou, Str. Garoafelor, Nr.FN”.

Terenul este amplasat în cartierul 1Mai I str. Garoafelor, având următoarele  vecinătăți ;

Nord –  str.Garoafelor și blocul O2

Est  – Valea Apa Sărata

Vest –Școala Gimnazială Lucian Blaga

Sud – Grădinița nr. 3

Art.2 Terenul identificat la punctul 1 se află in domeniul privat al orașului Jibou și se transmite în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe pe toată durata realizării construcției – bloc de locuințe pentru tineri destinate închirierii.

Art.3  Predarea terenului se va face în condițiile legii, pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între Consiliul local Jibou și Agenția Națională pentru Locuințe.

Art.4 Consiliul local Jibou se obligă să asigure din bugetul local, costul utilităților aferente construcției și încheierea contractelor de execuție a lucrărilor cu societățile furnizoare de utilități(apă, canalizare, energie electrică,telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi ).

Art.5 Se abilitează Primarul orașului Jibou în vederea semnării contractului încheiat între Agenția Națională pentru LocuințeBucurești și Consiliul local Jibou.

Art.6 Începând cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Nr.60 din 20.04.2021 și Hotărârea Consiliului Local Nr.62 din 20.04.2021.

Art.7 Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se încredințeaza domnul primar și  Compartimentul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public și privat al orasului

Art.8 Prezenta se comunică cu ;

  • dl. Primar
  • Institutia Prefectului-Județul Sălaj
  • Agenția Naționala pentru Locuințe  Bucuresti
  • Compartimentul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public și privat al orasului
  • Dosar hotarari/dosar de sedinta
  • Publicitate
  • Mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ           ALMAȘ IOAN                    SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA