Hotararea nr. 45 din 27 mai 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 45

                                                Din 27 mai 2014

Privind alocarea unor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de transport a unui grup de elevi de la Clubul Copiilor Jibou pentru a participa la Concursul National de Mestesuguri Traditionale „Pe fir de balada” in perioada 16-18 iunie 2014  la Targu Jiu

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 27 mai 2014,

            Având în vedere:

– expunerea de motive a Primarului Orasului Jibou privind propunerea de alocare a unor fonduri pentru  pentru acoperirea cheltuielilor de transport a unui grup de elevi de la Clubul Copiilor Jibou pentru a participa la Concursul National de Mestesuguri Traditionale „Pe fir de balada” in perioada 16-18 iunie 2014  la Targu Jiu

– referatul nr.2010/30.04.2014 al Biroului buget, finanţe, contabilitate; cererea Clubului Copiilor Jibou, prof. Ionel Balta.

– avizele nr.2493,2494 si 2495 din 26.05.2014 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 400 lei  din bugetul local, cap. 54 02 Alte servicii publice generale, pentru  acoperirea cheltuielilor de transport a unui grup de doi elevi si un profesor insotitor de la Clubul Copiilor Jibou pentru a participa la Concursul National de Mestesuguri Traditionale „Pe fir de balada” in perioada 16-18 iunie 2014  la Targu Jiu

            Art. 2 – Prezenta se comunica cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                        Vincze Ioan                                                             SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria