HOTĂRÂREA NR.35 Din 31.03. 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR.35

Din 31.03. 2020

privind utilizarea excedentului bugetar al UAT Oras Jibou din anii precedenți

Consiliul local al Orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 2901/05.03.2020 al  Serviciului buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale privind utilizarea excedentului din anii precedenți ; 

-Referatul de aprobare nr 2900/05.03 2020 a domnului primar și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local;

-Prevederile art. 58, art. 71 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

           Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

            În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local din anii precedenți  în anul 2020 în sumă de 6.011.886,89 lei.    

Art.2 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii din anii precedenți în anul 2020 în sumă de 500.807,23 lei.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar și serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.4  Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Trezoreria Orașului Jibou

            -Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Publicitate,  mass –media

        Președinte de ședință                                                      Contrasemnează

        Indreies Ana Claudia                                                             Secretar general                                                                                                         Opriș Maria