PH nr 62 din 26.06.2018

nr. 62 din 26.06.2018
HOTĂRÂREA nr. 62 Din 26.06.2018 Privind aprobarea trecerii unor terenuri din proprietatea Statului Roman în domeniul privat al orașului Jibou și în administrarea Consiliului local Jibou
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 62

Din  26.06.2018

Privind   aprobarea   trecerii  unor terenuri din proprietatea Statului Roman  în domeniul privat al orașului Jibou  și în  administrarea Consiliului local Jibou

        Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.8163 /25.06.2018 al Biroului  urbanism administrarea domeniului public și privat;

-expunerea de motive a primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 4 ,6  (1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 18/1991  privind fondul funciar , republicată , Decizia  nr. 22 din 26.09.2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Văzând prev.art 553 (2), art. 1138 din Noul Cod Civil, art 36 (2) lit. c, art. 36 (5), art.115(1), lit.b  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale republicată  cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45.(3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 

Hotărăște:

        Art.1  Se aprobă  trecerea  unor terenuri din proprietatea Statului Român  în domeniul privat al orașului Jibou  și în  administrarea Consiliului local Jibou potrivit documentațiilor anexate 1-19 parte integrantă din prezenta.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar.

Art.3  Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciul  buget, finanţe, contabilitate impozite și taxe locale

-Biroul urbanism administrarea domeniului public și privat

-OCPI Sălaj

-Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de sedinta

-Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

               Foltiș Radu                                                SECRETAR oraș, Opriș Maria