PH nr 70 din 26.06.2018

nr. 70 din 26.06.2018
HOTĂRÂREA nr. 70 Din 26.06.2018 Privind aprobarea documentatiei tehinco-economice precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Modernizare și extindere Grădinița cu program Prelungit „Prichindel” Jibou
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 70

Din 26.06.2018

Privind aprobarea documentatiei tehinco-economice precum  și  a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Modernizare și extindere Grădinița cu program Prelungit „Prichindel”  Jibou

            Consiliul Local al orașului Jibou

Având în vedere:

– Raportul  de specialitate nr. 8052/21.06.2018 privind aprobarea investiției  „Modernizare și extindere Grădinița cu program Prelungit Prichindel  Jibou„  și aprobarea indicatorilor tehnico economici ;

– Expunerea de motive a domnului primar

– Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.36 alin.( 2) lit.d, alin.(6) lit. a, pct.2, art.115,  alin.(1)  lit.b, din Legea nr. 215 / 2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin. ( 1 ,2 ) din Legea nr. 215 / 2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Hotărăște:

   Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică  și  indicatorii tehnico-economici pentru investiția Modernizare și extindere Grădinița cu program Prelungit „Prichindel”  Jibou, conform anexelor parte integrantă din prezenta.

Art.2. Cu ducerea  la îndeplinire a prezentei se incredințează domnul Primar și Compartimentul Management de Proiecte și Achiziții Publice .

   Art.3  Prezenta se comunică cu

  • Instituția Prefectului- județul Sălaj
  • dl.Primar
  • Compartimentul Management de Proiecte și Achiziții Publice
  • Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale
  • Grădinița cu program Prelungit Prichindel  Jibou
  • Publicitate/dosar de ședință

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        Contrasemnează:

               Foltiș Radu                                                SECRETAR oraș, Opriș Maria