HOTĂRÂREA nr.135 Din 31.08.2021 aprobarea procesului verbal de negociere și a prețului final de achizitionare a terenului în suprafață de 197 mp, înscris în CF 54420, Nr.cadastral 54420 , situat în orașul Jibou,str.Garoafelor,lângă Bl.G80

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.135

Din  31.08.2021

aprobarea procesului verbal de negociere și a prețului final de achizitionare a terenului în suprafață de  197 mp, înscris în CF 54420, Nr.cadastral 54420 , situat în orașul Jibou,str.Garoafelor,lângă Bl.G80

         Consiliul Local al Oraşului Jibou:

         Având în vedere:

         -Raportul nr. 10792 din 27.08.2021Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat;

         -Referatul de aprobare  nr. 10791  din 27.08.2021a domnului Primar;

         -Avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local;

         -Regulamentului  cadru privind achiziția de imobile aprobat prin HCL 117/2020,

-Prevederilor art.29(1) lit ,,a” din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată ;

-Prevederile art 863 lit,, a”’ din Legea 287/2009 Codul civil republicată cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.126/10.08.2021 prin care s-a aprobat actualizarea studiului de oportunitate și achizitionarea terenului în suprafața de 197 mp,înscris în CF.54420 , Nr.cadastral 54420 , situat în orașul Jibou, str.Garoafelor, lângă Bl.G80 necesar pentru amenajarea unor parcări, care vor deservi locuitorii din str.Garoafelor și Stadionului

-Adresa nr.9973/05.08.2021 a UAT oraș Jibou prin care se transmite  SC SAMTEX SA solicitarea de ofertă de preț pentru terenul anterior menționat. Aceasta transmite către UAT oraș Jibou.

-Oferta de vânzare cu nr. de ieșire 452/06.08.2021,transmisă de        

SC Samtex Sa ,înregistrată la nivel UAT cu nr 9973/06.08.2021,însoțită de Raportul de evaluare teren, întocmit la data de 16.07.2021, de către evaluator Pădurean Gregoriu, având legitimație ANEVAR nr.14948.

-Valoarea din oferta de vânzare pentru terenul în suprafață de 197 mp identificat prin CF.54420 , Nr.cadastral 54420 , în sumă  de 35.916 lei, echivalent 7289 euro( curs euro din data de 16.07.2021 este 4,9274 lei/euro ), conform raport de evaluare întocmit de Pădurean Gregoriu.

-Adresa nr 10472/17.08.2021a  UAT oraș Jibou prin care  SC SAMTEX SA este invitata în data de 25.08.2021, ora 10 00, în vederea negocierii  prețului de vanzare a terenului, în suprafață de 197 mp,înscris în CF 54420 Jibou situat în str.Garoafelor lânga Bl.G80.

-Procesul verbal cu nr. 10676 din 25.08.2021 intocmit de comisia de negociere a prețului de cumpărare a terenului, numită prin Dispoziția primarului nr.395 din 25.08.2021 și H.C.L nr.126 din 10.08.2021, prin care a fost stabilit  prețul de vânzare- cumpărare final , al terenului în suprafață de  197mp, înscris în CF 54420, Nr.cadastral 54420,situat în orașul Jibou, str.Garoafelor,lângă Bl.G80 ca fiind 35700 lei,echivalent 7245 euro, preț acceptat de cătreD-nul Precup Ioan – directorul S.C.Samtex SA – care este împuternicit de catre adunarea generală a acționarilor din SC Samtex  SA Jibou  prin  Hotărârea A.G.O.A.nr.2/07.05.2019, să negocieze cu prezumtivii cumpărători prețul imobilului și să reprezinte societatea comercială în fața notarului public  să semneze din partea acesteia ,în calitate de vânzător , antecontractele și contractele de vânzare-cumpărare.

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea Procesului Verbal cu nr.10676 din 25.08.2021 rezultat în urma negocierii de către Comisia de negociere a prețului de cumpărare constituită prin Dispoziția primarului nr.395 din 25.08.2021 și H.C.L nr.126 din 10.08.2021, conform anexei parte integranta din prezenta.

Art.2 Aprobarea prețului de vânzare-cumpărare final pentru terenul în suprafață de  197mp, înscris în CF 54420, Nr.cadastral 54420 , situat în orașul   Jibou,str.Garoafelor,lângă Bl.G80 în sumă de de 35700 lei , echivalent 7245 euro rezultat în urma negocierii de către Comisia de negociere.

Art.3 Terenul care face obiectul prezentului raport se va înregistra în evidențele orașului Jibou ca imobil aparținând domeniului public, la valoarea prezentată în contractul de vânzare- cumpărare.

Art.4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT oraș Jibou se va actualiza în mod corespunzător.

Art.5 Mandatarea Primarul Orașului Jibou sau a unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului, în calitate de reprezentant legal al UAT  oraș  Jibou, să încheie în interesul și în numele orașului Jibou  contractul de vânzare – cumpărare pentru terenul în suprafață de  197mp, înscris în CF 54420, Nr.cadastral 54420 , situat în orașul Jibou,str.Garoafelor,lângă Bl.G80.

Art.6 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar și Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat și Contabilitate.

Art.7 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

         Art.8   Prezenta se comunică cu

                    -Instituția Prefectului-județul Sălaj

                    -Compartimentul Contabilitate

                    -Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat

                   -SC SAMTEX SA

                   -Domnul Primar

                   -Dosar hotărâri /publicitate

          -Publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN OVIDIU                 SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA