HOTĂRÂREA  nr .132 din  12.11.2018

HOTĂRÂREA  nr .132

din  12.11.2018

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

 

 

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul   nr. 13751 din 09.11.2018  a Serviciului  buget, finante, contabilitate;

-expunerea de motive a domnului primar nr. 13752/09.11.2018, avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr. 1 a Consiliului local;

În baza prevederilor art. 19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit  prevederilor art. 38 alin  2 lit b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificărilke și completările ulteriore;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018 pentru decontarea lucrărilor/serviciilor și a altor cheltuieli pentru obiectivul de investiții „ REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR TUDOR VLADIMIRESCU ȘI ODORHEIULUI „ în baza contractului de finanțare nr. 1088/14.09.2017, astfel:

lei

 VENITURI                                                                                                 1008558,45

42.65.00 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală        1008558,45

Pe cheltuieli aceste sume  se repartizează astfel:

CHELTUIELI                                                                                               1008558,45

CAP   84.03.03 STRĂZI                                                                                 1008558,45

71.01.01  Construcții

Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către dl Primar și Compartimentul  Buget , finanțe, contabilitate .

            Art.3  Prezenta se  comunică cu :

-Dl. primar

-Instituția Prefectului Județul Sălaj

-Compartimentul  Buget , finanțe , contabilitate

-Trezoreria  Jibou

-Consiliul Județean Sălaj

-Dosar de ședință /dosar hotărâri

-Publicitate /mass-media

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ                                   SARKOZI  PAUL                                                               Secretar oraș

                                                                                                                Opriș Maria