HOTĂRÂREA NR. 136 Din 31.10.2017

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  136

Din 31.10.2017

Privind aprobarea Notei de Reactualizare a  Regulamentului  de organizare  și funcționare al Serviciului public  de gospodărie comunală

  Consiliul Local al oraşului Jibou,

  Având în vedere :

            -raportul  de specialitate  nr. 12.338 din 26.10.2017 al compartimentului organizare , salarizare ,resurse umane;

            -expunerea de motive nr. 12.339/26.10.2017   a primarului orașului Jibou; 

            -avizele  favorabile  ale comisiiilor  de specialitate  nr 1,2,3 a Consiliului local;

            În conformitate cu prevederile  Legii nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 legea serviciilor  comunitare de utilități publice, Legea nr. 101/2006, legea serviciului  de salubrizare  a localităților,cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând art. III din OUG nr 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare , art. 30-32 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din  fonduri publice;

            În temeiul art. 36(2)lit.d, art 36 (6)lit a pct 14  şi art. 45(2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1 Se aprobă Nota de Reactualizare a  Regulamentului  de organizare  și funcționare al Serviciului public  de gospodărie comunală potrivit anexei , parte integrantă din prezenta .

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează dl.primar, serviciul contabilitate,  gospodărie comunală și resurse umane.

        Art.4 Prezenta se comunică cu:         

                 -dl. Primar

                 -Serviciul contabilitate

                -Serviciul gospodărie comunală

                -Compartimentul resurse umane

                -Mijloace de publicitate

                -Instituţia Prefectului Județului Sălaj

                -Dosar hotărâri

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria