PH nr. 101 din 28.08.2018

HOTĂRÂREA  nr. 101

Din  28.08.2018

privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 116/2017 pentru investiția „Reabilitarea străzii Wesselenyii UAT oraș  Jibou„

      Consiliul local al oraşului Jibou,

      Având în vedere

     -raportul de specialitate nr.10.811 din 29.08 2018 al  compartimentului  investiții, managementul proiectelor   privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 116/2017 pentru investiția „Reabilitarea străzii Wesselenyii UAT oraș  Jibou„

    -expunerea de motive  a domnului primar și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

      Potrivit prevederilor art.44 alin  1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

      În conformitate  cu prevederile   art.36 alin (2) lit  b, coroborat cu alin (4) lit d, din

Legea 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată

      În temeiul prevederilor art.45 alin( 3)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu  modificările și completările ulterioare,

 

Hotărăşte:

 

     Art.1  Se  aprobă  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin aprobați prin HCL nr. 116/2017 pentru investiția „Reabilitarea străzii Wesselenyii UAT oraș  Jibou„ ,conform anexei parte integrantă din prezenta .

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se încredințează  domnul Primar, Serviciul Contabilitate și Compartimentul Managementul proiectelor și Achiziții Publice.

     Art.3  Prezenta se comunică cu

          -Instituția Prefectului județului Sălaj

          -Domnul  Primar

          -Serviciul contabilitate

          -Comaprtimentul Managementul Proiectelor și Achiziții Publice

          -Dosar  hotărâri/dosar de ședință

          -Mass-media

 

 

 

 

              Presedinte de sedinta

                                                                                             Contrasemnează,

                                                                                        pentru secretar oraș  

                    Tarba Andrei                                         inspector  Bone Tunde Emese,