HOTĂRÂREA nr . 14 din 29.01.2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr . 14

Din 29.01.2019

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  februarie  2019

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

Porivit  prevederior  Legii nr 393/2004 privind Statutul Aleșilor  locali ,cu modificările și completările ulterioare .

În temeiul art. 35,  39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 În luna  februarie 2019 şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către doamna/domnul consilier Cotuț Ștefan în calitate de preşedinte de şedinţă. Mandatul preşedintelui de sedinţă este valabil până la desemnarea noului preşedinte de şedinţă.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primarul şi doamna secretar.

            Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.4   Prezenta se comunică cu

– Instituția Prefectului județului Sălaj

– Preşedintele de şedinţă

– Domnul Primar

– Dosar hotărâri /publicitate

   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează:

            ALMAȘ IOAN                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                     OPRIȘ MARIA