HOTĂRÂREA nr. 81 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.81

Din  25.05.2021

privind  aprobarea  modificarii denumirii investitiei Construire locuinte de serviciu – ANL  in orasul Jibou aprobata prin HCL nr 61/20.04.2021

Consiliul local al al orașului Jibou;          

Având în vedere:

         – Referatul de aprobare nr.7127/25.05.2021 al domnului primar privind  aprobarea  modificarii denumirii investitiei Construire locuinte de serviciu –ANL  in orasul Jibou aprobata prin HCL nr 61/25.05. 2021

– Raportul de specialitate nr 7127/25.05.2021 al Compartimentului management de proiecte și achiziții publice privind  aprobarea  modificarii denumirii investitiei din‘’Construire locuinte de serviciu –ANL  in orasul Jibou’’ aprobata prin HCL nr 15/26.01. 2021 cu noua denumire ”Locuinte pentru tineri , destinate inchirierii , str. Garoafelor F.N”;

         – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

  • HCL nr 15/26.01. 2021 privind aprobarea listei de investitii pe anul 2021;

In temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d , art. 196 (1)lit. a, art 139 (3) lit g , din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTĂRAȘTE:

   Art.1 Se aproba modificarea  denumirii investitiei din         ‘’Construire locuinte de serviciu –ANL  in orasul Jibou’’  cu noua denumire Locuinte pentru tineri , destinate inchirierii , str. Garoafelor , F.N, carese va utiliza atat in lista de investitii aprobata prin HCL nr 15/26.01. 2021  precum si in  toate  documentele referitoare la investitie.

   Art.2 Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se incredinteaza domnul primar si  biroul investitii .

  Art.3 Prezenta se comunica cu ;

  • dl. Primar
  • Institutia Prefectului-Jud. Salaj
  • Agentia Nationala pentru locuinte  Bucuresti
  • Biroul Urbanism ,administrarea domeniului public si privat al orasului
  • Dosar hotarari/dosar de sedinta
  • Publicitate
  • Mass-media

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             CONTRASEMNEAZĂ

           PASCALAU VLAD ANDREI                 SECRETAR GENERAL

                                                                                     OPRIȘ MARIA