HOTĂRÂREA nr.119 Din 27.07.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.119

Din 27.07.2021

Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie   al Spitalului Orășenesc Jibou Dr Traian Herța

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

         -referatul  nr.9537 din 23.07.2021 a secretarului oraşului Jibou prin care se propune numirea reprezentantilor Consiliului local în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Jibou Dr Traian Herța

-Solicitarea Spitalul Orășenesc Jibou Dr Traian Herța nr.2036/23.07.2021;

-Referatul de aprobare a d-lui primar nr.9536/23.07.2021 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2.

         În conformitate cu art  187, alin(1 si 2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătății

 În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează  domnii consilieri Big Valentin și Șigovan Flaviu membrii supleanți în Consiliul de Administraţie al Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

         Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și persoanele menționate mai sus.

         Art.3  Prezenta se comunică cu:

         -Persoanelor desemnate la art. 1 și 2

           -Spitalul Orasenesc Jibou Dr. Traian Herta

         -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

         -Mijloace de publicitate

         -Dosar hotărâri /dosar ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ           ALMAȘ IOAN                    SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA