HOTĂRÂREA nr.142 Din 29.10.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU         

HOTĂRÂREA nr.142

Din  29.10.2019

Privind rectificarea  bugetului pe anul 2019 cu suma de 285,00 miilei

din excentul anului anterior

            Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr. 12491/10.10.2019 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2019 cu suma de 285,00 miilei pentru ”Modernizare structura iluminat public  si retea fibra optica pe strazile Tudor Vladimirescu, Stejarilor, Odorheiului,Ronei Și Nucului”.

-referatul de aprobare  nr.12490/10.10 2019  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 Și 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, coroborat cu art. 129 (7)lit. c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2019 cu suma de 285,00 miilei din excentul anului anterior pentru ”Modernizare structura iluminat public  și rețea fibră optică  pe străzile Tudor Vladimirescu, Stejarilor, Odorheiului, Ronei și Nucului”

astfel:                                                                         

                                                                                                                           MII LEI

            Cheltuieli

700206 Iluminat public și electrificări rurale                                               285 miilei

710101 Construcții- obiectiv „Modernizare structură iluminat public și rețea fibră optică pe străzile T. Vladimirescu, Stejarilor, Odorheiului,Ronei și Nucului”

            Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale .

            Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Compartimentul management de proiecte și achiziții publice

            -Dl Primar

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

         FOLTIȘ RADU                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA