HOTĂRÂREA nr. 61 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                 HOTĂRÂREA  nr. 61

                                     Din  20.04.2021

privind  aprobarea  modificarii denumirii investitiei Construire locuinte de serviciu –ANL  in orasul Jibou aprobata prin HCL nr 15/26.01. 2021

Consiliul local al al orașului Jibou;          

Având în vedere:

  – Referatul de aprobare nr.5616 19..04.2021 al domnului primar privind  aprobarea  modificarii denumirii investitiei Construire locuinte de serviciu –ANL  in orasul Jibou aprobata prin HCL nr 15/26.01. 2021

–  Raportul de specialitate nr 561719.04. 2021 al Biroului Investitii privind  aprobarea  modificarii denumirii investitiei din‘’Construire locuinte de serviciu –ANL  in orasul Jibou’’ aprobata prin HCL nr 15/26.01. 2021 cu noua denumire Construire locuinte pentru tineri  destinate inchirierii P +3E

    – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

  • HCL nr 15/26.01. 2021 privind aprobarea listei de investitii pe anul 2021.

In temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d , art. 196 (1)lit. a, art 139 (3) lit g , din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

               HOTARASTE

   Art 1 Se aproba modificarea  denumirii investitiei din          ‘’Construire locuinte de serviciu –ANL  in orasul Jibou’’  cu noua denumire Construire locuinte pentru tineri  destinate inchirierii P +3E care se va utiliza atat in lista de investitii aprobata prin HCL nr 15/26.01. 2021  precum si in  toate  documentele referitoare la investitie.

   Art 2 Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se incredinteaza domnul primar si  biroul investitii .

  Art 3 Prezenta se comunica cu ;

  • dl. Primar
  • Institutia Prefectului-Jud. Salaj
  • Agentia Nationala pentru locuinte  Bucuresti
  • Biroul Urbanism ,administrarea domeniului public si privat al orasului
  • Dosar hotarari/dosar de sedinta
  • Publicitate
  • Mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ     PINTEA VICTOR                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA