HOTĂRÂREA nr. 127 din 23.10.2018

HOTĂRÂREA nr. 127

Din 23.10.2018

Privind alocarea sumei de 70.000 lei  necesară achiziționării  unei centrale de alarmare pentru un sistem  centralizat de alarmare  a orașului în situații de urgență  și a unei sirene  electronice de alarmare

Consiliul local al orașului JIBOU,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.12.104 /01.10.2018 privind  alocarea sumei de 70.000 lei  necesară achiziționării unei centrale de alarmare pentru un sistem  centralizat de alarmare  și a unei sirene  electronice de alarmare deoarece vechiul sistem de alarmare este uzat fizic și moral;

– Expunerea de motive nr.12.105/01.10.2018  a domnului Primar ;

– Avizul favorabil al comisilor  de specialitate  ale Consiliului local;

Vazand prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă cu modificările ulterioare ,  art 41-44 din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit  prevederilor art. 36, alin.( 2) lit.d, art. 36, alin. 6 lit.a, pct. (8) din Legea

  1. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.1 din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Alocarea sumei de 70.000 lei  necesară achiziționării  unei centrale de alarmare pentru un sistem  centralizat de alarmare  a orașului în situații de urgență  și a unei sirene  electronice de alarmare, in condițiile legii.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza Domnul Primar și compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice.

Art3 Prezenta se comunică cu:

Dl. Primar

Instituția Prefectului –județul Sălaj

Compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice

Dl. Ing. Pop Marcel

Dosar de ședinta /dosar hotărâri

Publicitate  Mass –media

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                   Opriș Maria