HOTĂRÂREA nr.176 Din 17.12.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU                      

HOTĂRÂREA nr.176

Din 17.12.2019

privind  aprobarea Planului de investiții pentru anul 2020 pentru dezvoltarea și modernizarea Serviciului de Salubrizare –componența Colectare –Transport având ca sursă de finanțare redevența aferentă Contractului de delegare  prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj

            Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare  nr. 15.412/12.12.2019 a domnului primar;

-Raportul nr. 15.413/12.12.2019 al Compartimentului Disciplina în Construcții și Protecția Mediului;

            -Contractul  de delegare  prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj, componența Colectare-Transport nr. 479/07.12.2016 ;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate  ale Consiliului local;

-Adresa nr. 756/23.09.2019 a  ADI ECODES  SĂLAJ  privind cuantumul redevenței  care s-ar cuveni a fi transferată  către UAT oraș JIBOU pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019  în suma de 52.317 lei ;

Potrivit prevederilor OUG nr. 198 /2005 privind  constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență  financiară  nerambursabilă  din partea Uniunii Europene ;

       Văzând prevederile   art.129  (2) lit. d) coroborat cu art.129 (7) lit n,  art.139  (1,3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

       În  temeiul prevederilor art. 196 (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2020, pentru dezvoltarea și modernizarea Serviciului de Salubrizare –componența Colectare –Transport având ca sursă de finanțare redevența aferentă Contractului de delegare  prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj constând în achizionarea și montarea a 8 puncte de colectare selective a deșeurilor cu acces controlat în zona centrală  a orașului Jibou și în satele aparținătoare Cuceu,Husia,Rona și Var.

     Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și Compartimentul Disciplina în Construcții și Protecția Mediului.

     Art.3 Prezenta  se comunică cu:

            – dl. Primar

            – Instituția Prefectului –județul Sălaj           

            – Adi Ecodes   SALAJ

            – Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            – Compartimentul Disciplina în Construcții și Protecția Mediului

            – Compartimentul management de proiecte și achiziții publice

            – Dosar de ședință /dosar hotărări

            – Publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

         ANTON VASILE                                                 SECRETAR GENERAL  OPRIȘ MARIA