HOTĂRÂREA NR.136 Din 08.09.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                          

HOTĂRÂREA NR.136

Din 08.09.2020

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Modernizare liceu Tehnologic Octavian Goga și construire sală de sport în localitatea Jibou, județul Sălaj”,  precum și a anexei privind descrierea investiției

             Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.10052 din 04.09.2020 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr.10053/04.09. 2020 al Compartimentului managementul Proiectelor  si achizitii publice, privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Modernizare liceu Tehnologic Octavian Goga și construire sală de sport în localitatea Jibou, județul Sălaj”, precum și a anexei privind descrierea investiției.

        -avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;OUG nr 114/2018 privind instituirea unor masuri  in domeniul investitiilor  publice si a unor  masuri fiscal-bugetare,modificarea  si completarea unor acte normative  si prorogarea unor termene

         Văzând prevederile art. 129 (2), lit. b) coroborat cu art. 129(4)lit. d) din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ;

        În temeiul  prevederilor art. 196(1),lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

                Art.1  Se aprobă  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizare liceu Tehnologic Octavian Goga și construire sală de sport în localitatea Jibou, județul Sălaj”, precum și a anexei privind descrierea investiției.

 Lei fără TVATVALei inclusiv TVA
TOTAL11.122.256,922.096.062,3913.218.319,31
Din care C+M8.423.107,351.600.390,4010.023.497,75

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ:

            COTUȚ   ȘTEFAN                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA