HOTĂRÂREA NR. 147 Din 31.10.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                    

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 147

Din  31.10.2017

Privind   aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim. III 2017

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

  Având în vedere:

            -Expunerea de motive  nr.  12. 459/27.10 2017 a domnului Primar;

            -Raportul nr 12.458/27. 10.2017 al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea aprobării contului de execuție  bugetară pe trim.III anul 2017;

            -Avizul favorabil   al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

            În baza prevederilor art. 49 alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1  Se aprobă contul de executie bugetară  pe trim. III 2017  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2   Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Compartimentul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria