HOTĂRÂREA nr.113 Din 22.08.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.113

Din  22.08.2019

privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și administrarea  SPITALULUI CLINIC CF  CLUJ NAPOCA, în domeniul public al UAT ORAȘ JIBOU și administrarea CONSILIULUI LOCAL JIBOU

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere :

-Raportul nr. 10152 /19.08.2019 Biroului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat;  

-HCL nr. 60/2018 modificata prin HCL 35/2019 s-a aprobat solicitarea de trecere a unor imobile din domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, în domeniul public de interes local și administrarea Consiliului Local Jibou;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -referatul de aprobare  a d-lui primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

            În conformitate cu prevedrile art. 292 din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

            În temeiul art. 129(2) lit.b  şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1  Se aprobă solicitarea transmiterii  din domeniul public al statului și administrarea SPITALULUI CLINIC CF  CLUJ NAPOCA, în domeniul public al UAT ORAȘ JIBOU și administrarea CONSILIULUI LOCAL JIBOU, a imobilului Dispensar CFR situat în orasul Jibou, str 22 Decembrie 1989 nr. 14, înscris în CF 51398-C47 .

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar, Biroul urbanism , amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat.

            Art.3   Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Biroul Urbanism

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate/mass-media

            -Spitalul  clinic CFR Cluj Napoca

           -Ministerul Transporturilor

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

    STANA IOAN ROMULUS                                                     SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA