PH 39 din 24.04.2018

nr. 39 din 24.04.2018
LOCAL HOTĂRÂREA nr.39 Din 24.04.2018 Privind modificarea art.4 alin 2 și 3 din Acordul de Parteneriat aprobat prin HCL nr.82/2016 aferent Proiectului Abordare integrată a sărăciei și a excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități ID 101910
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           HOTĂRÂREA nr.39

Din 24.04.2018

Privind   modificarea art.4 alin 2 și 3 din  Acordul  de Parteneriat  aprobat prin HCL nr.82/2016 aferent  Proiectului Abordare integrată  a sărăciei și a excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități ID 101910

           Consiliul Local al orașului JIBOU,

Având în vedere :

– Raportul de specialitate nr.5423 din 23.04.2018 privind necesitatea aprobării unor   modificări  în Acordul  de Parteneriat  aprobat prin HCL nr.82/2016 aferent  Proiectului Abordare integrată  a săraciei și a excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități ID 101910;

– Expunerea de motive nr.5424 din 23.04.2018 a domnului primar și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.66 alin (4), art.112 alin. 3 art. 119 alin 1 din Legea nr. 292 /2011 privind legea asistenței sociale;

Văzand prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Ghidul solicitantului, Conditii Generale POCU  și Condiții specifice axa 4-1, Procedura de selectie  a partenerilor pe baza principiilor transparenței nediscriminării, tratamentului  egal și eficienței utilizării fondurilor în baza OUG nr.64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 362/2009,Norme metodologice  de aplicare aprobate prin HG nr. 218/2012;

Potrivit prevederilor art. 36 alin. 2 lit d, alin.6 lit. a, pct. 2, art 115 alin.1 lit. b, din Legea administrației publice locale nr.215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. ( 1 ,2 ) din Legea administrației publice locale nr.215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

   Art.1 Se aprobă modificarea art.4 alin.2 din Acordul de Parteneriat, respectiv diminuarea sumei aferentă orașului Jibou  de la 1,679,911.36 RON la 1,409,911,36 RON astfel crește valoarea aferentă Școlii Gimnaziale Lucian Blaga de la 2.133.873,76RON la 2.403.873,76 RON

Art.2 Se aprobă modificarea art.4 alin.3 din Acordul de Parteneriat respectiv  diminuarea  cofinanțării pentru orașul Jibou  de la 33,598.23 RON la 28,198.23 RON  astfel crește  valoarea cofinanțării aferentă Școlii Gimnaziale Lucian Blaga de la 42.677,47 RON la 48.077,48 RON

Art.3  Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și compartimentul Managementul Proiectelor și Achiziții Publice.

Art.4 Prezenta se comunică cu:

-dl. Primar

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-compartimentul Managementul Proiectelor, Investiții și Achiziții Publice

-Serviciul Contabilitate

-Școala  Gimnazială Lucian Blaga

– Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare

– Asociatia Vis Juventus

– I Zone Knowledge Systemssrl.

         Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

        Petrean Doru Aurelian                                                       Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria