HOTĂRÂREA NR. 52

Din 19.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL            

    HOTĂRÂREA NR. 52

Din 19.04.2022

Privind propunerea de atribuirea prin ordinul prefectului a  suprafetei de 923985 mp (92,3985 ha) teren inscris in CF 1710 Jibou , situat in extravilanul – intravilanul

satului Cuceu, orasului Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere :

– Raportul Compartimentului cadastru nr. 5244 din 18.04.2022 ;

-Referatul de aprobare al domnului primar nr.5243/18.04.2022 ;

În baza prevederilor art. 23 și art. 36 din Legea nr. 18/1991republicată ;

– adresa  OCPI nr.5210/18.04.2022 ;

– avizul favorabil al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local ;

          În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  b, coroborat cu alin (6) lit b, art 139 (1,3) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

          Art.1 Se  propune  atribuirea prin ordinul prefectului a  suprafetei de teren de 923985 mp (92,3985 ha) teren inscris in CF 1710 Jibou , situat in extravilanul – intravilanul satului Cuceu, orasului Jibou, teren pe care se gaseste o parte din izlazul comunal.

             Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul orasului Jibou si  Biroul agricol.

             Art.3 Prezenta  hotarare poate fi atacata  la Tribunalul Salaj  in conditiile legii nr 554/2004  privind contenciosul administrativ , cu modificarile si completarile  ulterioare.

             Art 4  Prezenta se comunică cu:

                    -Dl.Primar

                    -Instituţia Prefectului- judeţul  Sălaj

                    -Dosar hotărâri.

                    -Publicitate

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

SICORA COSMIN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA