HOTĂRÂREA nr.32 Din 30.03.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                  

HOTĂRÂREA nr.32

Din 30.03.2021

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune 

nr.7233/24.06.2020, de la dl. Jurje Raul Silviu,căsătorit cu Jurje Alexandra la dl. Jurje Ionuț-Vasile necăsătorit și Suciu Daniela-Aurora necăsătorită

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            –Referatul de aprobare nr.  4082 înregistrat  la data de  22.03.2021 a Primarului orașului Jibou;  ;

           -Raportul nr.4083/22.03.2021 al  Compartimentului Buget,finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale  privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune  nr.7233/24.06.2020, de la dl. Jurje Raul Silviu,căsătorit cu Jurje Alexandra la dl. Jurje Ionuț-Vasile necăsătorit și Suciu Daniela-Aurora necăsătorită       

-Prevederile art. 41din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată,ulterior modificată și completată;

            -Art. 40 alin. (1) din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare;;

            – Prevederile art.1315-1320 din Legea 287/2009 privind Codul civil ,republicată și completată;

            -avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local;

     Potrivit prevederilor legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificarile si  comp-letarile ulterioare

            În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1 Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafata de 26 mp prevăzut in contractul de concesiune nr.7233 / 24.06.2020, de la dl. Jurje Raul Silviu,căsătorit cu Jurje Alexandra la dl. Jurje Ionuț-Vasile necăsătorit și Suciu Daniela-Aurora necăsătorită, urmare a dobândirii în proprietate a apartamentului nr.4 B, în suprafață utilă de 59,72 mp și cota parte indiviză din parțile de folosință  comună ,situat în str.1 Mai nr.21 (etaj I  BCR) în baza contractului de vânzare autentificat sub nr.3377 din 23.12.2020 la Societatea profesională notarială ,,Crețoi-David & Koteles”  . Se aprobă întocmirea actului adițional.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art. 3             Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                        CONTRASEMNEAZĂPETREAN DORU AURELIAN        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA