HOTĂRÂREA nr.197

Din 20.12 2022

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                        HOTĂRÂREA nr.197

Din 20.12 2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORASUL JIBOU

 Consiliul local al orasului JIbou intrunit in sedinta ordinara in data de 20.12. 2022

 Având in vedere:

-Referatul de aprobare  nr 16.057 din 19. 12. 2022 al domnului Primar;

-Referatul de specialitate nr.16058 /19.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORASUL JIBOU si finalizarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORASUL JIBOU

Vazand prevederile

– art 44-46  din legea nr 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

– HG 907/2016 privind etapele  de elaborare  si continutul cadru al documentatiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investitii finantate din fonduri publice

In temeiul prevederilor art 129(2)lit b, coroborat cu art 129 (4)lit d , art 139(1,3), art 196(1) lit a  din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1 Aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORASUL JIBOU, conform Anexei parte integranta din prezenta .

     Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se incredinteaza  domnul primar  si Comp. inverstitii Management de proiecte   si Achizitii publice.

     Art.3 Prezenta  se comunica cu

–      Institutia Prefectului -Jud. Salaj

–      Domnul Primar

–      Comp. inverstitii Management de proiecte   si Achizitii publice.

–      Serviciul Contabilitate

–      Publicitate /dosar de sedinta

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ:

                    ALMAȘ  IOAN                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA