HOTĂRÂREA nr.117 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                         

 

 HOTĂRÂREA  nr.117

Din  28.07.2020

privind aprobarea Regulamentul cadru privind achiziția de imobile

 

           

 

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -raportul nr.8440/23.07.2020 al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului administrarea domeniului public și privat;

            -referatul de aprobare  nr.8439 din 23.07.2020 a domnului Primar;

            -avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local;

         – art 863 lit a  din legea nr 287/2009 privind Codul Civil

Văzând  prevederile art. 129, alin(1) și alin.14 din din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1 Se aprobă aprobă Regulamentul cadru privind achiziția de imobile conform anexei parte integrantă din prezenta.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar, Biroului urbanism, amenajarea teritoriului administrarea domeniului public și privat.

            Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

– Biroului urbanism, amenajarea teritoriului administrarea domeniului public și privat

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/ mass media

        

 

 

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

                 CSATLOS SANDOR                                                 SECRETAR GENERAL

                                                                                                      OPRIȘ MARIA

 

 

 

 

 

                                                                                  ANEXA LA HCL NR. 117/2020

 

REGULAMENT  CADRU PRIVIND ACHIZITIA DE IMOBILE

 

            PREVEDERI LEGALE

 

            Potrivit prevederilor art. 1, respectiv art. 2 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare: „Prezenta lege reglementează modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică.” respectiv: „Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială.”

Art. 29, alin. (1), lit. a) din aceaşi lege prevede: „Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect: a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora”

            Respectând principiile enunţate de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv principiile cum ar fi nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, asumarea răspunderii, ţinând cont de

-prevederile art.129 alin(1) și alin.14 din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ,care precizează

art.129 alin(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii,în toate problemele de interes local,cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau central.

alin(14)Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții,în toate domeniile de interes local,cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice,

 

Capitolul I.

Dispoziţii generale

 

Secţiunea 1

Scop. Principii

 

            Art. 1. – Prezentul regulament reglementează modalităţile şi procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilelor terenuri, clădiri existente, asupra altor imobile ori a drepturilor asupra acestora.

            Art. 2. – (1) Scopul prezentului regulament îl constituie:

-garantarea şi tratamentul egal şi nediscriminarea vânzătorilor;

-asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;

-asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către -autorităţile administraţiei publice locale ale Orașului Jibou.

(2) Principiile care stau la baza achiziţionării imobilelor terenuri, clădiri existente, asupra altor imobile ori a drepturilor asupra acestora sunt:

 1. a) nediscriminarea;
 2. b) tratamentul egal;
 3. c) recunoaşterea reciprocă;
 4. d) transparenţa;
 5. e) proporţionalitatea;
 6. f) asumarea răspunderii.

 

Secţiunea 2.

Definiţii

 

            Art. 3. – În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

-a)acceptarea ofertei câştigătoare – comunicarea privind rezultatul procedurii de achiziţie de imobile, prin care autoritatea administraţiei publice locale ale orașului Jibou îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie de imobile (contract de vânzare-cumpărare) ce urmează a fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare;

– b) contract – orice contract ce are ca obiect achiziţionarea de imobile de către autoritatea administraţiei publice locale ale orașului Jibou;

– c) fonduri publice – sume alocate din bugetul  orașului Jibou pentru achiziţionarea de imobile, prealabil aprobate şi fundamentate;

– d)imobil – sunt imobile, în înţelesul prezentului regulament, terenurile şi clădirile situate pe raza unităţii administrativ-teritoriale ale orașului Jibou.

– e)zile – zile calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

 

Secţiunea 3.

Domeniu de aplicare

 

            Art. 4. – Prezentul regulament se aplică, în cazul achiziţiei de terenuri, clădiri, respectiv pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile – cum s-a definit la art. 3 lit. d) al prezentului regulament.

 

Capitolul II.

Reguli aplicabile în cazul achiziţionării de imobile

 

Secţiunea 1.

Reguli generale

 

            Art. 5. – Autorităţile administraţiei publice locale ale orașului Jibou, au obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) în relaţia cu persoanele interesate să facă oferte care au ca obiect vânzarea de imobile.

            Art. 6. – (1) Procedura privind achiziţia de imobile de către Orașul Jibou  este procedura negocierii de preţ.

            (2) Negocierea de preţ este procedura prin care autorităţile administraţiei publice locale ale orașului Jibou, prin comisii de evaluare numite potrivit prezentului regulament, analizează propunerile financiare ale ofertanţilor, negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi ofertanţi clasaţi pe primul loc după ierarhizarea ofertelor, după caz.

            Art. 7. – (1) Orașul Jibou achiziţionează imobile exclusiv pentru scopul realizării şi satisfacerii interesului public ale locuitorilor.

            (2) Necesitatea achiziţionării de imobile trebuie să fie motivată, de către autorităţile administraţiei publice locale, în cuprinsul unei note de fundamentare care stă la baza alocării fondurilor publice pentru acest scop, ori, în cazuri excepţionale, în cuprinsul unui referat de aprobare care stă la baza aprobării condiţiilor de vânzare-cumpărare de către Consiliul Local al orasului JIBOU.

            Art. 8. – Orasul Jibou are dreptul să iniţieze procedura de negociere de preţ pentru achiziţionarea de imobile finalizată prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:

a)să fie alocate fonduri publice pentru achiziţionarea de imobile în bugetul local al orașului Jibou  aprobat pentru anul în care se realizează achiziţia de imobile;

-b)imobile ce urmează să fie achiziţionate să satisfacă nevoile şi scopul pentru care se doreşte achiziţionarea lor;

-c) din conţinutul reglementărilor urbanistice să rezulte că imobilul îndeplineşte cerinţele necesare pentru care se doreşte achiziţionarea lor;

-d)să fie elaborată un raport de evaluare de catre un evaluator specializat;

 

Secţiunea 2.

Reguli de elaborare a documentaţiei de achiziţie de imobile

 

Art. 9. – (1) Documentaţia de achiziţie de imobile se elaborează de compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Jibou şi se supune spre aprobare Consiliului Local al orașului Jibou.

(2) În cazul în care autoritatea publică nu deţine capacitatea organizatorică şi tehnică pentru elaborarea documentaţiei de achiziţie de imobile, aceasta poate apela la serviciile unor consultanţi de specialitate.

(3) Contractarea serviciilor se face conform prevederilor legale si ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În cadrul documentaţiei elaborate şi aprobate în condiţiile alin. (1) se precizează orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de achiziţie de imobile de către orașul Jibou.

(5) Documentaţia de achiziţie de imobile cuprinde:

 1. a) studiul de oportunitate
 2. b) fişa de date
 3. c) caietul de sarcini
 4. d) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii;

(6) Studiul de oportunitate se aprobă de către cumpărător, respectiv de către Consiliul Local al orasului Jibou, pe baza propunerii Primarului/viceprimarului  orașului Jibou.

(7) Achiziţionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate, prin hotărâre a Consiliului Local al orasului Jibou.

(8) Studiul de oportunitate trebuie să cuprindă, în principal, următoarele elemente:

 1. a) descrierea şi identificarea bunului imobil care urmează a fi achiziţionat;
 2. b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică achiziţionarea imobilului;
 3. c) nivelul maxim al preţului de achiziţionare;
 4. d) procedura utilizată pentru achiziţionarea imobilului şi justificarea alegerii procedurii;
 5. e) alte informaţii, motive şi justificări relevante, după caz.

(9) Fişa de date cuprinde:

 1. a) informaţii generale cu privire la orașul Jibou;
 2. b) descrierea şi identificarea imobilului care urmează a fi achiziţionat;
 3. c) nivelul maxim al preţului de achiziţionare;
 4. d) procedura utilizată pentru achiziţionarea imobilului;
 5. e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor;
 6. f) alte informaţii considerate relevante de către orasul Jibou pentru achiziţionarea de imobile.

(9) În baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (6) compartimentele din cadrul aparatului de specialitate a primarului elaborează caietul de sarcini al achiziţiei pe care îl supune spre aprobare Consiliului Local al orașului Jibou.

(10) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă, în principal, următoarele elemente:

 1. informaţii generale privind obiectul achiziţionării de imobile;

1.1. descrierea şi identificarea bunului imobil care urmează să fie achiziţionat, (inclusiv parametrii minimi pe care trebuie să îi aibă imobilele, respectiv suprafaţa imobilelor, după caz, zona în care se doreşte a fi amplasate imobilele, actul juridic prin care se face dovada că imobilele nu sunt grevat de sarcini, actul juridic prin care se face dovada titlului de proprietate, cartea tehnică a construcţiei după caz, orice alte documente considerate relevante pentru achiziţie);

1.2. destinaţia bunurilor imobile ce urmează a fi achiziţionate;

1.3. motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu urmărite de către autorităţile administraţiei publice locale ale orașului Jibou pentru achiziţionarea imobilelor;

 1. condiţii generale ale achiziţionării de imobile:

2.1. precizări privind modalităţile de plată;

2.2. precizări privind criteriile de ierarhizare şi ponderea lor;

2.2.1. criteriile de ierarhizare se stabilesc prin luarea în considerare a elementelor care au un corespondent în cerinţele solicitate a fi îndeplinite de imobile, fără a se limita la următoarele:

 1. a) suprafaţa şi categoria de folosinţă a imobilelor;
 2. b) suprafaţa totală construită, după caz;
 3. c) suprafaţa liberă de construcţii, după caz;
 4. e) suprafaţa totală a imobilului (construcţie şi / sau teren);
 5. f) amplasarea zonală a imobilelor, după caz;
 6. g) anul construcţiei, după caz;
 7. h) distanţa faţă de un mijloc de transport în comun, dacă este cazul;
 8. i) utilităţile obligatorii;
 9. j) căi de acces rutier;
 10. k) suprafaţa utilă minimă, după caz;
 11. l) posibilităţi de compartimentare, după caz;
 12. m) posibilitate de parcare supraterană ori subterană, după caz;
 13. n) finisaje interioare, după caz;
 14. o) finisaje exterioare, după caz;
 15. q) preţul (metru pătrat construit sau oferta în totalitate);

            2.2.2. Gradul de importanţă al criteriilor de ierarhizare se stabileşte de la caz la caz, în funcţie de prioritatea de îndeplinire, prin caietul de sarcini.

2.3. clauzele obligatorii pentru contractul de achiziţie de imobile;

 1. instrucţiuni privind formalităţile care trebuie îndeplinite, referitoare la modul de prezentare şi depunere a ofertei;
 2. orice alte informaţii relevante privitoare la desfăşurarea procedurii de negociere.

           

Secţiunea 3.

Reguli privind anunţul de achiziţie de imobile

 

            Art. 10. – (1) Anunţul de achiziţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de achiziţie de către autoritatea administraţiei publice.

            (2) Anunţul de achiziţie trebuie să cuprindă, cel puţin, următoarele elemente:

 1. a) informaţii generale privind autoritatea administraţiei publice locale, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi / sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;
 2. b) informaţii generale cu privire la imobilul ce urmează să fie achiziţionat, în special descrierea bunului imobil ce urmează a fi achiziţionat;
 3. c) informaţii cu privire la documentaţia de achiziţie, cum ar fi modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de achiziţie;
 4. d) informaţii privind ofertele: data limită de depunere a ofertelor; adresa la care trebuie depuse ofertele; numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;
 5. e) data şi locul la care este programată începerea negocierilor;

            (3) Anunţul de achiziţie de imobile se publică într-un cotidian local şi pe site-ul autorităţii administraţiei publice locale, respectiv  primariajibou.ro, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

            (4) În cazuri excepţionale, prevăzute la art. 11, autoritatea administraţiei publice locale poate transmite direct cereri de oferte către persoane fizice sau juridice care pot participa la procedura de achiziţie…..

            (5) Data limită de depunere a ofertelor este stabilită în documentaţia de achiziţie şi este cuprinsă între 10 şi 30 de zile de la data comunicării cererii de ofertă sau de la data apariţiei anunţului într-un cotidian local şi pe site-ul autorităţii administraţiei publice locale,

            Art. 11.  – (1) În situaţia în care obiectul achiziţionării îl reprezintă un imobil concret determinat, având la bază motive de natura investiţiilor publice ale căror realizare invocă existenţa unui imobil concret, determinat, unic prin caracteristici şi / sau modul, locul amplasării acestuia, autoritatea administraţiei publice locale va putea să transmită direct cereri de oferte către proprietarul acelui imobil, pe care îl urmează să achiziţioneze.

            (2) Prevederile alin. (1) se aplică restrictiv, şi numai în acele situaţii, când imobilul are caracteristici specifice datorită locului de amplasare şi dacă nu este posibilă realizarea unei investiţii, de natura celor precizate la alin. (1) pe un alt imobil.

            (3)In situatia prevăzută la art.11(1)studiul de oportunitate este obligatoriu iar  întocmirea caietului de sarcini si a fișei de date este opțională.

 

 

 

 

 

Secţiunea a 4-a

Comisia de evaluare şi negociere

 

            Art. 12. – (1) Pentru evaluarea ofertelor, Primarul  Orașului Jibou  prin dispoziţie, desemnează o comisie de evaluare alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.

            (2) Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia precum și supleantii lor se stabilesc din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi sunt numiţi prin dispoziţia Primarului orasului Jibou.

            (3) Președintele şi secretarul comisiei de evaluare  sunt numiti distinct de către  Primarul Orașului Jibou dintre membrii acesteia iar comisia se completeaza cu membrii din rândul consilierilor locali care se desemneaza prin HCL.Jibou.

            (4) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot .

            (5) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domenii care reprezintă relevanţă din perspectiva achiziţionării imobilului, aceştia neavând calitatea de membri.

            (6) Persoanele prevăzute la alin. (5) beneficiază de un vot consultativ.

            (7) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.

            Art. 13. – (1) Membrii comisiei de evaluare şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese prevăzute la art. 14 din prezentul regulament.

            (2) Membrii comisiei de evaluare şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialite şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra în dosarul achiziţiei.

            (3) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe Primarul orașului Jibou  despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile cu alte persoane.

            (4) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:

 1. a) identificarea imobilelor ce urmează a fi achiziționate, inclusiv prin vizite pe teren și consemnarea celor constatate într-un proces-verbal;
 2. b) analiza și selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele depuse;
 3. c) analizarea și evaluarea ofertelor;
 4. d) analizarea rapoartelor de evaluare pentru fiecare caz în parte;
 5. e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute în documentația de achiziție, în fiecare caz în parte;
 6. f) stabilirea ofertelor care îndeplinesc cerințele minime impuse;
 7. g) aplicarea criteriilor de ierarhizare stabilite în documentația de achiziție;
 8. h) stabilirea ierarhiei ofertelor care îndeplinesc cerințele minime impuse (suprafața minimă, locul de amplasare etc.)
 9. i) negocierea prețului cu ofertantul invitat la negocieri;
 10. j) în situația prevăzută la art. 11 din prezentul regulament, pe baza ofertei înaintate, va negocia prețul achiziției și vaîncheia un proces verbal cu rezultatul negocierii care se va supune ulterior aprobării Consiliului Local Jibou.

            (5) Comisia de evaluare și de negociere este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

            (6) Comisia de evaluare și de negociere adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației de achiziție și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

            (7) Membrii comisiei de evaluare și de negociere au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

 

Secţiunea a 5-a

Reguli privind conflictul de interese

 

            Art. 14. – (1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziție de imobile autoritățile administrației publice locale ale Orașului Jibou au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și / sau manifestarea concurenței neloiale.

            (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

            (3) Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare / evaluare a ofertelor nu au au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție.

            (4) Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare / evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 1. a) soț / soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;
 2. b) soț / soția, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;
 3. c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;
 4. d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare / evaluare a ofertelor.

 

Capitolul III.

Achiziţionarea de imobile

Secţiunea 1.

Reguli privind oferta

 

            Art. 15. – (1) Poate fi ofertant, respectiv are dreptul de a participa la procedura de negociere preț, în condițiile prezentului regulament, orice persoană fizică sau juridică care este interesată de înstrăinarea unui imobil care are caracteristicile, respectiv îndeplinește cerințele prevăzute în documentația de achiziție imobile, și care deține un titlu de proprietate valabil, înscris în cartea funciară și liber de sarcini asupra acesteia.

(2) Ofertele se depun la sediul autorității administrației publice locale sau la locul precizat în anunțul de achiziție ori în cererea de oferte transmise în situația prevăzută la art. 11., după caz, în modalitățile prevăzute în documentația de achiziție, în fiecare caz în parte.

            (3) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

            (4) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către autoritatea administrației publice locale ale orașului Jibou în cuprinsul documentației de achiziție.

            (5) Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

            Art. 16. – (1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de achiziție.

            (2) Ofertantul are obligația de a depune oferta în conformitate cu prevederile celor cuprinse în documentația de achiziție.

            (3) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.

            Art. 17. – (1) Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data limită pentru depunere, stabilite în documentația de achiziție, în anunțul de achiziție și / sau în cererea de ofertă transmisă în situația prevăzută la art. 11, după caz.

            (2) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

            (3) Oferta depusă la o altă adresă a autorității administrației publice locale ale Orașului Jibou  decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

            (4) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea administrației publice locale ale Orașului Jibou, inclusiv și comisia de evaluare și de negociere, urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

            (5)În situația prevăzută la art.11 oferta  de prêt transmisă de proprietarul imobilului se prezinta Consiliului Local.         

Art. 18. – (1) Orice ofertant are dreptul  de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei.

(2) Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertei.

            (3) Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritățile administrației publice locale ale orasului Jibou.

 

Secțiunea a 2-a.

Reguli privind negocierea de preț pentru achiziționarea de imobile

 

            Art. 19. – (1) Negocierea de preț pentru achiziționarea de imobile este procedura prin care autoritatea administrației publice locale ale Orașului Jibou, prin comisia de evaluare și de negociere constituită potrivit prevederilor art. 12, negociază prețul cu unul sau cu mai mulți ofertanți, după caz.

            (2) Prealabil demarării procedurii negocierii de preț, în etapa inițierii achiziției, autoritatea administrației publice locale, pe baza fondurilor publice alocate în bugetul local, va estima prețul imobilul pe care îl dorește să achiziționeze.

            (3) Evaluarea prealabilă a prețului imobilului ce urmează a fi achiziționată se face prin estimarea  de către specialiștii autorității administrației publice locale ale  Orașului Jibou.

            (4) Art. 9 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

            Art. 20. – (1) La data prevăzută în anunțul achiziției sau a cererii de oferte transmise în condițiile art. 11, după caz, comisia de evaluare și de negociere va deschide plicurile care conțin ofertele, în cadrul unei ședințe publice.

            (2) Comisia de evaluare și de negociere în cadrul ședinței de deschidere prevăzută la alin. (1), elimină ofertele care nu îndeplinesc cerințele prevăzute în documentația de achiziție și trece la ierarhizarea ofertelor pe baza criteriilor de ierarhizare stabilite în conținutul documentației de achiziție.

            (3) Ofertanții ale căror oferte au fost admise și ierarhizate vor fi anunțati cu privire la ziua și ora în care comisia de evaluare și de negociere va efectua vizitarea imobilului, cu scopul de a analiza pe teren dacă imobilul îndeplinește sau nu cerințele și / sau caracteristicile prevăzute în documentația de achiziție, și implicit dacă corespunde scopului pentru care s-a inițiat procedura de achiziție. Despre vizitarea imobilului se întocmește un proces-verbal, în care, printre alte, se consemnează constatările comisiei cu privire la caracteristicile imobilului.

            (4)Secretarul Comisia de evaluare și de negociere, în funcție de rezultatul ierarhizării și a vizitei prevăzute la alin. (3), transmite invitație de participare la negociere ofertantului al cărui ofertă se consideră cel mai corespunzător cu cerințele autorității administrației publice locale ale Orașului Jibou și este în concordanță cu scopul pentru care s-a inițiat procedura de achiziție a imobilului.

            (5) În situația prevăzută la art. 11., secretarul Comisia de evaluare și de negociere transmite invitația de participare.

            (6) La data menționată în invitația de participare, comisia de evaluare și de negociere negociază prețul imobilului ce urmează să facă obiectul achiziționării cu ofertantul clasat pe primul loc în urma ierarhizării.

            (7) În situația prevăzută la art. 11., Comisia de evaluare și de negociere negociază prețul imobilului cu ofertantul al cărui imobil are caracteristici unice și este singurul imobil care corespunde cu cerințele și cu scopul urmărit de autoritățile administrației publice locale.

            (8) În cazul în care comisia de evaluare și negociere și ofertantul nu ajung la un acord asupra prețului și asupra clauzelor contractuale, ofertantul este liber să se retragă, comisia urmând să invite la negociere pe următorul clasat.

            (9) În situația existenței unui singur ofertant, și când părțile participante la negociere nu ajung la un consens, comisia de evaluare și negociere, va relua negocierile, din nou, în termen de 10 zile. Dacă nici cu această ocazie, părțile nu se ajung la un acord, comisia de evaluare și negociere va propune autorității administrației publice locale reluarea tuturor etapelor procedurii, inclusiv și modificarea unor prevederi ale dosarului achiziției.

            (10) Prețul terenului, nu poate să depășească în nicio situație valoare de piață a imobilului, concretizată în cuprinsul raportului de evaluare întocmit de un expert autorizat și de negociere.

 

Secțiunea a 3-a.

Încheierea contractului de vânzare-cumpărare

 

            Art. 21. – (1) În situația în care procedura de negociere se finalizează prin stabilirea ca eligibilă a unei oferte, respectiv aceasta îndeplinește cerințele și caracteristicile prevăzute în documentația de achiziție, s-a ajuns la un consens cu privire la prețul imobilului în urma negocierilor, comisia de evaluare și negociere propune autorității administrației publice locale, ca acesta prin reprezentantul legal, să încheie contractul de vânzare-cumpărare cu ofertantul declarat câștigător.

            (2) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare se face în condițiile și cu respectarea celor prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

            (3) Prealabil încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în formă autentică, Consiliul Local al orașului Jibou , prin hotărâre, va aproba clauzele contractuale și va mandata pe Primarul Orașului Jibou, ca acesta din urmă, în calitate de reprezentant legal al orasului Jibou, să încheie în interesul și în numele orașului Jibou  contractul de vânzare – cumpărare.

            (4) Dosarul achiziției, din care fac parte documentația de achiziție compusă din documentele prevăzute la art. 9 alin. (5),  toate actele administrative aprobate de autoritățile administrației publice locale cu ocazia procedurii de achiziție, deciziile, rapoartele, procesele-verbale, declarațiile elaborate, întocmite și completate în cadrul activităților realizate de comisia de evaluare și negociere, se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la Serviciului de contabilitate Impozite şi Taxe Locale și un exemplar Biroul de  urbanism,administrare  a domeniului public si privat , , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Jibou.

 

 

Capitolul IV.

Dispoziții finale

 

            Art. 22. – Prevederile prezentului regulament se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Orașului Jibou, str. Primăriei P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 16., județul Sălaj  și prin publicarea pe

site-ul oficial al orașului Jibou.

           

 

 

 

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

                CSATLOS SANDOR                                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                        OPRIȘ MARIA