HOTĂRÂREA NR. 112 Din 24 noiembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 112

                                                            Din 24 noiembrie 2015

                             Privind aprobarea executia bugetului   pe trimestrul III  2015.

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în  24 noiembrie 2015

            Având în vedere:

            In conformitate cu prevederile  art. 49 alin.12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.”b” (4) lit.a  din Legea nr.215/2001, modificată şi republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  execuţia bugetului pe trimestrul III  anul 2015, pe trimestre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

  Pop Iulius Emmanuel                                                                                                                                                                                                        Contrasemnează:                                                                                                                      SECRETAR ORAŞ,

                                                                                  Opriş Maria