PH 26 din 24.04.2018

nr. 26 din 24.04.2018
HOTĂRÂREA NR. 26 Din 24 aprilie 2018 Privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trim. I 2018
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 26

Din 24 aprilie 2018

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim. I 2018

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

Având în vedere:

-raportul nr. 4859 din 11.04.2018 al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate privind contul de executie bugetară pe trim I 2018;

-expunerea de motive  nr.4860 din 11.04.2018 a   domnului Primar ;

-avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local

În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. b, şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificarile și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  pe trim.I 2018 conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Compartimentul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri

        Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

        Petrean Doru Aurelian                                                       Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria