HOTĂRÂREA nr.33 din 28 Martie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr.33

Din 28 Martie 2017

privind aprobarea  bugetului de  funcționare al UAT oraș Jibou  pe anul 2017  și prevederi bugetare pe perioada 2018-2020

             Consiliul local al orașului Jibou,

            Avand în vedere:

        – raportul de specialitate  nr 3490 din  21.03.2017 al Compartimentului Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;

         – expunerea de  motive  a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

           Potrivit prevederilor Legii  nr. 6/2017 legea bugetului de stat pe anul 2017

          Văzând  prevederile art.36 alin(2) lit b,36 alin (4) lit a, din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul prevederilor 45 alin (1 și 2)  din Legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1.  Se aprobă  bugetul  de funcționare al UAT oraș JIBOU  pe anul 2017 , conform anexei parte integrantă din prezenta.

     Art.2.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar și doamna Opriș Dorina  șef Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.

     Art.3.  Prezenta se comunică cu :

            -Domnul Primar

            -Instituția Prefectului județului Sălaj

            -Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe      

            -Trezoreria Jibou

            -Consiliul Județean Sălaj

            -Dosar de ședință/dosar  hotărâri

            -Mass-media/publicitate

                   Președinte de ședință                                                  Contrasemnează Secretar

           Tarba Andrei  -plecat din localitate                                               Opriș Maria

                semneaza trei consilieri:

            Micle Corina

             Muresan Augustin

            Csatlos Sandor