PROIECT DE HOTARARE – Privind aprobarea investiţiei “Reabilitare drumuri in orasul Jibou si satele apartinatoare: Cuceu, Husia, Rona si Var”

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE

               Privind aprobarea investiţiei “Reabilitare drumuri in orasul Jibou si satele apartinatoare: Cuceu, Husia, Rona si Var”

            Primarul orasului Jibou

            Având în vedere:  necesitatea realizarii lucrarilor de reabilitare a drumurilor din orasul Jibou si satele apartinatoare,

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aprobă investiţia “Reabilitare drumuri in oradsul Jibou si satele apartinatoare: Cuceu, Husia, Rona si Var” în valoare de 3.937.697 lei la care se adauga TVA.

            Art.2 – Investiţia astfel aprobată se va realiza  prin licitatie publica.

            Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar Eugen Bălănean, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

            Art. 4 – Prezenta se comunică cu:

PRIMAR,

Ing.Eugen Balanean                                                Avizat legalitatea:

                                                                               Secretar oras,

                                                                              Opris Maria