HOTĂRÂREA nr. 25 Din 06.03.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr. 25

Din 06.03.2019

Privind aprobarea listei de investiții pe anul 2019

           Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere raportul nr. 2456 din 05.03.2019  al Compartimentului Investiții, Managementul Proiectelor privind aprobarea listei de investiții pe anul 2019.

          – expunerea de  motive a domnului Primar , avizul favorabil al comisiilor  de specialitate  nr 1,3 ale  Consiliului local;

             Văzând prevederile:

           -Legii nr. 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

           -art. 36  alin. (2) lit b, din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul prevederilor art. 45 alin.  (1 și 2) din din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1 Se aprobă lista de investiții pe anul 2019 , potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

              Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnnul Primar , Compartimentul Investiții, Managementul Proiectelor și Serviciul Contabilitate Buget Finanțe .

           Art.3 Prezenta se comunică cu

                   -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                   -Domnului Primar

                    -Compartimentul  Managementul Proiectelor , Investiții

                    -Serviciul Contabilitate Buget Finanțe .

                   -Dosar de ședința/publicitate

         Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

            Țăran Daniel                                                                   Secretar oraș 

                                                                                                             Opriș Maria