HOTĂRÂREA NR.158

Din 22.11.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                

HOTĂRÂREA NR.158

Din 22.11.2022

privind darea in folosinta gratuita pe o perioada determinata catre Serviciul public comunitar local de evident a persoanelor Jibou, a unui imobil situate in str Groafelor , nr.11, bl.A 14, ap.1.

Consiliul local al orașului Jibou,

        Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 14194   din  07.11.2022;

-Raportul de specialitate comun nr. 14195  din  07.11.2022 al Compartimentului, urbanism amenajarea teritoriului administrarea domeniului public si privat si compartimentul contabilitate, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; privind darea in folosinta gratuita pe o perioada determinata catre Serviciul public comunitar local de evident a persoanelor Jibou, a unui imobil situate in str Groafelor , nr.11, bl.A 14, ap.1 deoarece spatial in care functiona SPCLEP va intra intr-un  process de reabilitare

  În temeiul art.196 alin. (1) lit. a)art 129 alin (1,2) și (6,7) , art 139, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă  darea în folosință gratuită a imobilului situat în orașul Jibou, str.Garoafelor, nr.11,Bl.A14,ap.1, Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Jibou,  în baza unui contract de comodat,pe o perioadă de  5 ani,  cu posibilitatea prelungirii prin act additional.

Imobilul amintit mai sus, este liber  iar suprafată locuibilă a acestuia  este  31,14 mp  și 24,03 mp dependinte. Bunul imobil este înscris în evidenta contabila a UAT Jibou  având o valoare de inventar de 95.792,98 lei cu nr. de inventar  55 / 30.09.2010 și face parte din domeniul privat al orașului Jibou.

Cheltuielile cu plata utilităților vor fi  suportate de catre UAT oraș Jibou. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, management de  Proiecte

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

          -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Domnul Primar

          -SPCLEP Jibou

          -Serviciul Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ:

    FOLTIS FELICIAN RADU                           SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA