HOTĂRÂREA Nr. 167 Din 23. 12. 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                  HOTĂRÂREA Nr. 167

                                                Din 23. 12. 2016

Privind rectificarea bugetului local potrivit hotărârii nr.192 din 20.12.2016 a Consiliului Județean Sălaj cu suma de 32,15 mii lei

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţa ordinară  în data de 23.12.2016

            Având în vedere:

            -Expunerea de motive a domnului Primar

            -Raportul numărul 15834 din 22.12.2016 al Biroului buget,finanțe,contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului local.

            -Adresa numărul  19.142 din 20.12.2016 Consiliului Județean Sălaj

            -Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 și 3 a Consiliului Local

            În baza prevederilor art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice  locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art.36(2) lit. b,art.36 alin.(4) lit.a  și art.45(1,2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului local potrivit Hotărârii nr 192 din 20.12.2016 a Consiliului Județean Sălaj cu suma de 32,15 mii lei conform anexei care face parte integrantă în din prezenta hotătâre.

            Art. 2 –  Prezenta se comunică cu:

            -Dl. Primar

            -Biroul buget,finanțe,contabilitate

            -Institutia Prefectului judetului Salaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

         Petrean Doru Aurelian                                                     Contrasemenază:

                                                                                                           SECRETAR ORAS,

                                                                                                            Opriş Maria