HOTĂRÂREA NR 95 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA NR  95

Din 29.08.2017

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare  a orașului Jibou pentru perioada 2016-2020

  Consiliul local al orașului Jibou,

  Având în vedere:

     – raportul de specialitate nr.9791/24 08. 2017 al compartimentului  Investitii , managementul  Proiectelor privind aprobarea Strategiei de dezvoltare  a orașului Jjibou pentru perioada 2016-2020;

     – expunerea de  motive  nr.9791din 24.08. 2017 a domnului Primar

     – avizul favorabil  al comisiilor de specialitate  a Consiliului local 

            Văzând prevederile art.36( 2) lit.b, din Legea  nr.215/2001 legea administrației  publice locale   ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul   art.45 (1 și )  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată

Hotărăşte:

      Art.1 – Se aproba Strategia de dezvoltare  a orasului JIBOU pentru perioada

2016-2020,potrivit anexei parte integranta din prezenta.

      Art.2  – Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza domnul primar si Compartimentul investitii, managementul Proiectelor

      Art.3 – Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Dl. Primar

            -Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor

            -Serviciul Contabilitate

            -Publicitate /dosar de ședință 

    Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria