HOTĂRÂREA nr.178

Din  20.12.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.178

Din  20.12.2022

Privind indreptarea erorii materiale strecurate in HCL nr.146/25. 10 2022

privind atestarea apartenentei  la domeniul privat  al UAT oras Jibou  a unor imobile -teren intravilan si extravilan

         Consiliul Local Jibou, întrunit în şedinţă ordinara

        Având în vedere:

        -referatul de aprobare nr 15.653   din  12.12.2022 al primarului Orașului Jibou;

        -raportul de specialitate nr 15654  din 12.12.2022  al Compartimentului  cadastru , documentatia de specialitate intocmita de catre expert topograf Pusok Ferenc ,avizele comisiilor de specialitate ;

        -art.36 (1 ) din nr 18 /1991  legea fondului funciar cu modificarile si completarile ulterioare;

        În temeiul art. 129 (1,2 lit c )art 139 (1.3 ) art  196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

       Art. 1 Se aproba indreptarea erorii materiale strecurate la art 1 si 2 din HCL nr.146 /25.10. 2022   si se rectifica  nr topografic 513/1/c/2/1/a/a/1/2/1/1/2/2/1/1/1/1/b/a/a  inscris eronat si se inscrie   nr. topografic corect  ca fiind 513/1/c/7/1/a/a/1/2/1/1/2/2/1/1/1//b/a/a conform anexei parte integranta din prezenta.Celelalte prevederi rama nemodificate.

      Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public si privat.si cadastru .

       Art.3 Prezenta se comunică  cu :

     – Instituția Prefectului- județul Sălaj

     – Dl. Primar

     – Compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public si privat si cadastru

     – Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ:

                    ALMAȘ  IOAN                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA