HOTĂRÂREA NR.33 Din 31.03.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.33

Din 31.03.2020

privind aprobarea actualizării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru proiectul   ”Reabilitarea  și modernizarea  Școlii gimnaziale Lucian Blaga Jibou ” 

       Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr 3695 din 20.03. 2020 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr.3696/20.03. 2020 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind aprobarea actualizarii  indicatorilor  tehnico-economici  pentru proiectul  “Reabilitarea  și modernizarea  Școlii gimnaziale Lucian Blaga Jibou actualizarea devizului general al investitiei  si comunicarea rezultatului evaluarii tehnico –financiare a cererii de finantare pentru proiectul Reabilitarea  și modernizarea Scolii gimnaziale Lucian Blaga Jibou” 

        -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;OUG nr 114/2018 privind instituirea unor masuri  in domeniul investitiilor  publice si a unor  masuri fiscal-bugetare,modificarea  si completarea unor acte normative  si prorogarea unor termene

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1  Se aprobă actualizarea   indicatorilor  tehnico economici  pentru proiectul   “ Reabilitarea  și modernizarea  Scolii gimnaziale Lucian Blaga Jibou ”  aprobati prin HCLnr 33/2018  

  Val fara TVA -lei- TVA -lei- Val. Cu TVA -lei-
  TOTAL GENERAL   6.044.123,96     1.137.896,42   7.182.020,38
  Din care C+M(1.2+1.3-1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)   4.935.947,00   937.829,93   5.873.776,93  

   Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

    Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Scoala gimnaziala Lucian Blaga

                        -Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință   

       Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

        Indreies Ana Claudia                                                        Secretar general

                                                                                                         Opriș Maria