HOTĂRÂREA nr.146 Din 15.09.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.146

Din  15.09.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

           -raportul de specialitate nr.10379/15.09.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța;

-referatul de aprobare  nr.10378/15.09.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

          Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța astfel:

  MAJORAT –  MII LEI DIMINUAT – MII LEI
VENITURI 280,00  
43.10.10 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 43.10.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii   160,00         120,00  
  MAJORAT –  MII LEI DIMINUAT – MII LEI
CHELTUIELI 280.00  
20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 20.01.30 Alte bunuri si servicii cu caracter functional 20.04.01 Medicamente 20.04.02 Materiale sanitare 20.04.03 Reactivi 20.04.04 Dezinfectanti 71.03 Reparatii capital aferente activelor fixe 27,00     50.00     20,00 25,00 20,00 18,00 120,00  

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului buget finante contabilitate, impozite sit axe locale si Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

          -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

       COTUT STEFAN                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA